ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6323820 นายนันท์ กุลธรวณิชย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
2 B6323837 นายวัลลภ คำโสม Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
3 B6323851 นายอนุวัฒน์ ผลโคกสูง Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
4 B6323875 นายเกียรติศักดิ์ อุ่นท้าว Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
5 B6323882 นายพลวัต พอกพูน Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
6 B6323905 นางสาวชนนิกานต์ ประกอบเกื้อ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
7 B6323912 นางสาวไอลดา พลทัดสา Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
8 B6323929 นายวรณัฐ นาคบาตร์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
9 B6323936 นายสุจินดา พนาลิกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
10 B6323943 นายชาญเดช วิรุณพันธ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
11 B6323950 นายสุธิพันธ์ เชื้ออาลย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
12 B6323974 นายวงศธร ฮุยนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
13 B6323981 นายรัตนพล สมนึก Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
14 B6323998 นายธนกร สง่าจิตร Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
15 B6324001 นายกอบชนม์ ชัยปัญญา Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
16 B6324018 นายอลงกรณ์ หงษ์ทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
17 B6324056 นายพงศธร ด่านลัมจาก Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
18 B6324063 นางสาวลัดดาวรรณ ปักกาโร Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
19 B6324087 นายสิริปัญญา วิสาการ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
20 B6324100 นายไตรภพ ไชยคำภา Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
21 B6324636 นายภคณัฐ ตุตาโน Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
22 B6324643 นายธนาธิป ศรลัมภ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
23 B6324650 นายทวีศักดิ์ นามประเทือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
24 B6329778 นางสาวมณีรัตน์ คุณบุราณ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
25 B6329815 นายธนพล ชินทวัน Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
26 B6334765 นายรัฐศาสตร์ อ้ายจักร Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
27 B6334772 นายธีร์ธวัช ปัญญาแวว Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ