ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
2 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
3 B6102319 นายรุจิกร โมราศิลป์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
4 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
5 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
6 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
7 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
8 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน Mechatronics Engineering 1 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
9 B6203832 นางสาวรุจิรา สิทธิโชติ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
10 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
11 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
12 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
13 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
14 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
15 B6212209 นายฐิติพงษ์ วงชารี Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
16 B6212261 นายธนวัฒน์ ใจดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
17 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
18 B6212414 นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
19 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
20 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
21 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
22 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
23 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
24 B6218430 นายนัทธพงศ์ เสริมทรง Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
25 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
26 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
27 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
28 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
29 B6224905 นางสาวพัชรนันท์ ธนะสุระวุฒิสกุล PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
30 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
31 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
32 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
33 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
34 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
35 B6233723 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิ์คา Mechatronics Engineering 1 W 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
36 B6233747 นางสาวศุภาพิชญ์ ทายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
37 B6233785 นายซอยีไวยัน Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
38 B6235185 นางสาวเปรมจิต เกษมสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
39 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
40 B6235444 นางสาวสิริยากร สงค์นอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
41 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
42 B6237202 นางสาวปิยดา มณีรัตน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
43 B6237547 นางสาวอัชกุล จันนาหว้า PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
44 B6237554 นางสาวชลลัดดา นิระพันธ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
45 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
46 B6238186 นายชานนท์ สุขนอก Mechatronics Engineering 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
47 B6239343 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
48 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
49 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
50 B6337438 นายฐากูร จิตบุญเรืองโรจน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
51 B6415921 นายอดิศักดิ์ บุญรักษา Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
52 B6415969 นางสาวรังสิมันตุ์ พานกระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
53 B6415983 นายจรัสรวี คงดีเพียร Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
54 B6416003 นายเวชสุนันท์ อนะมาน Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
55 B6416010 นางสาวนรินทร์รัตน์ พิมลพรรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
56 B6416034 นายภาคภูมิ ศรีสมโภชน์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
57 B6416072 นายภัทรพล แสงบัวภา Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
58 B6416119 นายธีรวัฒน์ ใจลังกา Mechatronics Engineering 1 60 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
59 B6416126 นางสาวกิตติมา ยนต์กิจ Mechatronics Engineering 1 60 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
60 B6416140 นายชนน นินนานนท์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
61 B6416164 นายมานพ เอื้อเฟื้อ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
62 B6416171 นายศุภชัย เวรูริยะ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
63 B6421533 นายสหรัฐ พรแช่ม Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
64 B6421564 นายธฤต รุ่งเรืองไพบูลย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
65 B6421588 นายวีรฐา จำปาทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
66 B6421625 นายเจษฎา ชาญสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
67 B6421656 นายเฉลิมชาติ เกิดศิลป์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
68 B6421663 นายชวัลวิทย์ ดีเกิด Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
69 B6421670 นายเกียรติศักดิ์ เงางาม Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
70 B6421717 นายวิลาส แซ่จ๋าว Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
71 B6421755 นายธนพงศ์ หมื่นฤทธิ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
72 B6421793 นางสาวกนกพร ทองสุข Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
73 B6422561 นายพศิน โฉสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
74 B6422578 นายรณพีร์ วังวงษ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
75 B6422646 นายธัญญวัฒน์ สุมทุม Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
76 B6428013 นายชากร วิริยะ Mechatronics Engineering 1 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
77 B6428020 นายพงษ์เพชร พงษ์นิล Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
78 B6428037 นายอำนาจ โฮมสูงเนิน Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
79 B6429645 นายขจรพงษ์ สมบูรณ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
80 B6429867 นายณรงค์เกียรติ เมืองดี Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
81 B6429881 นายพงศธร สุวรรณี Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
82 B6429898 นายนราธิป หมั่นจำรูญ Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
83 B6432294 นายอำนาจ นิลชา Mechatronics Engineering 1 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
84 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
85 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
86 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
87 B6211554 นายธนวัฒน์ พิมจังหรีด Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
88 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
89 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
90 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
91 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
92 B6212032 นายวันเฉลิม เกียรติอำนวย Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
93 B6212124 นายปภังกร พลแสน Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
94 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
95 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
96 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
97 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
98 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
99 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
100 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
101 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
102 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
103 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
104 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
105 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
106 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
107 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
108 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
109 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ PRECISION ENGINEERING 2 W 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
110 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง PRECISION ENGINEERING 2 70 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
111 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
112 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
113 B6337445 นางสาวณัฏฐณิชา บุญชาติ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
114 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
115 B6415853 นายภัทรกร ใจหมื่น Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
116 B6415914 นายศิริวัฒน์ ธนนุกุล Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
117 B6415945 นายกิตติภูมิ พงษ์รุ่งเรือง Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
118 B6415952 นายนิมิตร ภิญโญยิ่ง Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
119 B6416027 นายวสันต์ สัญจรดง Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
120 B6416041 นายสิทธิพร เป่งคอนสาร Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
121 B6416058 นายอนันต์ วงค์วิลาส Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
122 B6416089 นายวายุ สุดตา Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
123 B6416096 นายวสันต์ บุบผาดี Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
124 B6416102 นายธนดล อุดมทรัพย์ Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
125 B6416133 นายณัฐวุฒิ ฉุยทองดี Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
126 B6416188 นายชุมพล ภูสำเภา Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
127 B6416218 นางสาวเบญจลักษณ์ บัวพรมมา Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
128 B6416225 นายรัฐศาสตร์ รอบพรมราช Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
129 B6416263 นายสหรัฐ บุญลาภ Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
130 B6416270 นางสาวพัชรพร ดางขุนทด Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
131 B6416287 นายเจษฎา อภัยรัตน์ Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
132 B6416577 นางสาวณัฎฐณิชา บุตรา PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
133 B6416584 นายอัจฉริยะกิตติ์ พู่พงษ์ PRECISION ENGINEERING 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
134 B6416607 นายธนากรณ์ ปราบงูเหลือม PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
135 B6416614 นายชัยณภัทร แนมขุนทด PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
136 B6416621 นายอรัญธรรม ฟุ้งจันทึก PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
137 B6421526 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติกุล คำภู Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
138 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
139 B6421601 นายณัฐพล สุวรรณ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
140 B6421618 นายจักรพงศ์ สุวรรณเชษฐ Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
141 B6421632 นายธนะสิทธิ์ เลิศฤทธิ์ธนสิน Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
142 B6421649 นายรังสิมันต์ ขุนทอง Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
143 B6421700 นายภาศุ วงษ์จันทร์แดง Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
144 B6421724 นายธนาคาร จันสะหา Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
145 B6421731 นายเอกนรินทร์ ทองคำ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
146 B6421748 นายอภิสิทธิ์ สินสันเทียะ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
147 B6421847 นางสาวศญา วรกุลชร PRECISION ENGINEERING 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
148 B6422448 นายเอกราช ลู่โยธา Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
149 B6422585 นายภาสกร ลีสอนตะ Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
150 B6422592 นายจักรกฤษ โฉสูงเนิน Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
151 B6422608 นายเทวฤทธิ์ ไทยธานี Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
152 B6422639 นายสุธากร รัดรอดกิจ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
153 B6422653 นายปรีชาพล วงศ์ดี PRECISION ENGINEERING 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
154 B6425074 นายรุจิพงษ์ จันทร์เขียว Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
155 B6425111 นางสาวสุนิสา บัวทองสุข PRECISION ENGINEERING 2 60 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
156 B6427962 นายกันต์พงษ์ ศรีวัฒนาธนกุล Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
157 B6427979 นายอภิสิทธิ์ ใจไทย Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
158 B6427993 นายพงษ์พันธ์ ศรีแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
159 B6428006 นายธนายุทธ์ ตองทอง Mechatronics Engineering 2 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
160 B6429836 นายศุภาชัย เจริญครบุรี Mechatronics Engineering 2 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
161 B6429843 นายพัสกร ทองแก้ว Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
162 B6429874 นายโอภาส วิภารัมย์ Mechatronics Engineering 2 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
163 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
164 B6117559 นางสาวศิริฉัตร อินสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
165 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
166 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
167 B6203481 นายวีระชัย แซ่หล่ำ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
168 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
169 B6203559 นายพงศธร จันเรียง Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
170 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
171 B6203733 นายศุภชัย ฤทธิ์มหา Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
172 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
173 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
174 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
175 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
176 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
177 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
178 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
179 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
180 B6211585 นายกฤษดา รุ่งรัตน์ธวัชชัย Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
181 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
182 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
183 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
184 B6211653 นายกิตติทัต ขันแก้ว Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
185 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
186 B6211691 นายพงศกร อิ่มอ้วน Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
187 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
188 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
189 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
190 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
191 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
192 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
193 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
194 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
195 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
196 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
197 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
198 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
199 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
200 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
201 B6212131 นางสาวเกศรินทร์ แก้วลี Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
202 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
203 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
204 B6212186 นายธณายุทธ พันธ์ผักแว่น Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
205 B6212193 นายพริสร ก่อนทิพย์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
206 B6212216 นายสุเมธ บางหลวง Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
207 B6212254 นางสาวยุธิดา ผิดชอบ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
208 B6212278 นายธนพล คำจันทร์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
209 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
210 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
211 B6212339 นายฐนปกร ลำใย Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
212 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
213 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
214 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
215 B6212421 นายอลงกต สีพลัง Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
216 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
217 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
218 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชธนานุสรณ์ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
219 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
220 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
221 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
222 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
223 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
224 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
225 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
226 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
227 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
228 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
229 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
230 B6229504 นายสุภชัย สุภาพ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
231 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
232 B6229559 นายรัชชานนท์ เภาตะคุ Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
233 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา Mechatronics Engineering 3 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
234 B6229627 นายสุธรวัช แสงจำปา Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
235 B6233662 นายธนาวุฒิ ลิ้มหลาย Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
236 B6234034 นางสาววรวรรณ กำมาแสน PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
237 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
238 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
239 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
240 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
241 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
242 B6237387 นายภาณุพงศ์ จั่นเพ็ชร PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
243 B6237523 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
244 B6237585 นายวิวัฒน์ จอมจะบก PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
245 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา Mechatronics Engineering 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
246 B6239237 นายวรพล สลาตัน PRECISION ENGINEERING 3 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
247 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์ PRECISION ENGINEERING 3 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
248 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
249 B6415938 นายชินพันธ์ ประสานดี Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
250 B6415976 นายปิติภูมิ ชมบุหรั่น Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
251 B6415990 นางสาวธัญญารัตน์ พลายสันเทียะ Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
252 B6416201 นายสิทธินันท์ จันทร์ศิริประภา Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
253 B6416249 นายพีรพุฒิ เปรียบดีสุด Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
254 B6421540 นายพจนาท ทองชั้น Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
255 B6421571 นายฌานพล จำปามูล Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
256 B6421687 นายโชคสันติ ละครพล Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
257 B6421779 นายเมธา จันทร์เกลี้ยง Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
258 B6421786 นายศิวกร บุตราช Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
259 B6429416 นายพลังธรรม เกลี้ยงหอม Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
260 B6429423 นายคัมภีร์ คะระนันท์ Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
261 B6429430 นายธีดนัย งามละม้าย Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
262 B6429454 นายชัยวัฒน์ ชมภูจันทร์ Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
263 B6429461 นายฤทธิชัย ชินคำ Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
264 B6429478 นายตรีเนตร ชูรัมย์ Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
265 B6429485 นายวิเชียร เชาว์กลาง Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
266 B6429492 นายอนุวัฒน์ ตางจงราช Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
267 B6429508 นายขุนณรงค์ฤทธิ์ แทบประสิทธิ์ Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
268 B6429515 นายธรรพ์ธร ธรรมสา Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
269 B6429522 นายบุรธัช เนียมสมดี Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
270 B6429539 นายธีรภัทร์ บึงมุม Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
271 B6429546 นางสาวศศิธร ปัดตังทานัง Mechatronics Engineering 4 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
272 B6429560 นายจิรวัฒน์ ผิลจังหรีด Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
273 B6429577 นายกษิดิ์เดช พินิจจันทรานุกล Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
274 B6429584 นายจีรวัฒน์ เพ็ชรมาก Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
275 B6429591 นางสาวสุธาสิณี มิ่งไธสง Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
276 B6429607 นายคุณานนต์ สืบจากโกสีย์ Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
277 B6429614 นายพีรนนท์ หงษ์ทอง Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
278 B6429621 นายรามิล อรุณเพลิด Mechatronics Engineering 4 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
279 B6007089 นางสาวหนึ่งฤทัย วงค์หาพิมพ์ CPE 5 40 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
280 B6101398 นายฐิติวัฒน์ ทองใบ Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
281 B6104061 นางสาวณหทัย ครองเวียง PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
282 B6112813 นางสาวยุวธิดา รองคลัง PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
283 B6118570 นายพชร ประสิทธิแสง PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
284 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
285 B6136406 นางสาวต่วนอาอีดะห์ นิแต PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
286 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
287 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต Mechatronics Engineering 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
288 B6203900 นายอัครพล เนินสวัสดิ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
289 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
290 B6203948 นายวริศเวช พุทธินันทน์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
291 B6203955 นายเมธา บาฤษี PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
292 B6211745 นายสถิตคุณ บุญลือ Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
293 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
294 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
295 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
296 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
297 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
298 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ Mechatronics Engineering 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
299 B6212230 นางสาวธัญชนก พุทธนากิจชัย Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
300 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
301 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
302 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์ Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
303 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
304 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
305 B6233716 นางสาวปราณปริยา ศิริจันทร์โท Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
306 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
307 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
308 B6234003 นายธีรเมธ เกียรติกำจร PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
309 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
310 B6234041 นายกฤษฎา จรรยา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
311 B6234058 นายชาญวิทย์ ฉายอรุณ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
312 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
313 B6234089 นางสาวลักษมณ จันบุตรดี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
314 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
315 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
316 B6234140 นางสาวปิยธิดา คำพระบาง PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
317 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
318 B6234171 นายอัษฎากร ภูมิพันธ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
319 B6234188 นายสิริดล เค้นชัยภูมิ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
320 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
321 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
322 B6235147 นายอภิลักขณ์ ฤาโชคชัย PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
323 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
324 B6237219 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
325 B6237226 นายธนพล ระลึก PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
326 B6237257 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
327 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
328 B6237271 นางสาวโสรยา สมภิพงษ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
329 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
330 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
331 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
332 B6237448 นายณฐพงศ์ เดชนะ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
333 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
334 B6237493 นายทัศน์พล พันธศรี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
335 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
336 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
337 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
338 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
339 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่ Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
340 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
341 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
342 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
343 B6239008 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
344 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
345 B6239022 นางสาวจรรยพร โพธิสละ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
346 B6239039 นายพีรณัฐ ลี้กุล PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
347 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
348 B6239091 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
349 B6239107 นายณัฐกาล ประพันธา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
350 B6239176 นางสาวชลิตา ประเสริฐสุขจินดา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
351 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
352 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
353 B6239213 นางสาวกฤษณา แทนสา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
354 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
355 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
356 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
357 B6239312 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
358 B6239473 นายอนุชิต จารุสุนทรวัฒน์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
359 B6239503 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์ PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
360 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว PRECISION ENGINEERING 5 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
361 B6336387 นางสาวนัฐธิดา เดชดวงจันทร์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
362 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
363 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า PRECISION ENGINEERING 5 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
364 B6336776 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก PRECISION ENGINEERING 5 10 1 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
365 B6429638 นายวิชยาพร เฮียงโฮม Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
366 B6429652 นางสาวราตรี โชคเฉลิม Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
367 B6429669 นายดนัย ษรจันทร์ศรี Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
368 B6430238 นายสุทธิพงษ์ แก้วบุดสา Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
369 B6430245 นายเชิดพงศ์ เขียวมี Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
370 B6430252 นายวัณณวัฑฒน์ จันทราช Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
371 B6430269 นายสราวุธ จำปาเกตุ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
372 B6430276 นายธวัชชัย จุฬารี Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
373 B6430283 นายอนุชา ชมภู Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
374 B6430290 นายทองดี ประเสริฐสังข์ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
375 B6430306 นายศักดิ์สิทธิ์ ผจญศึก Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
376 B6430313 นายนิทัศน์ พรมพินิจ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
377 B6430337 นายบุญยืน พัฒนะผล Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
378 B6430344 นายรุ่งอรุณ พันพะม่า Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
379 B6430351 นายวทัญญู โพธิ์ใต้ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
380 B6430368 นายปฎิภาณ มวลคำลา Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
381 B6430375 นายวรกานต์ รอดทอง Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
382 B6430399 นางสาวนายิกา วิสุทธิแพทย์ Mechatronics Engineering 6 10 0 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
383 B6430405 นายลิขิต ศรีลาอำ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
384 B6430412 นายชัยณรงค์ สมใจ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
385 B6430429 นายกฤษณะ สระแก้ว Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
386 B6430436 นายณัฐวุฒิ สวนพลู Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
387 B6430450 นายพรชัย สาไชยันต์ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
388 B6430467 นายชนะวงศ์ สีกุลา Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
389 B6430474 นายนวพล สุวรรณรงค์ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
390 B6430498 นายธนนันท์ แสงวัฒน์ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
391 B6430504 นายอาจณรงค์ แสงสิทธิ์ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
392 B6430511 นายเจษฎา หลวงชำนิ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
393 B6430528 นายอัษฎา หลวงชำนิ Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
394 B6430535 นายสันติ หาสีสุข Mechatronics Engineering 6 10 3 551241 ENGLISH FOR ENGINEER I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ