ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
2 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
3 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
4 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
5 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
6 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
7 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
8 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
9 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
10 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
11 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
12 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
13 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
14 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
15 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
16 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
17 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
18 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
19 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
20 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
21 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
22 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
23 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
24 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
25 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
26 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
27 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
28 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
29 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
30 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
31 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
32 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
33 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
34 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
35 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
36 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
37 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
38 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
39 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
40 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
41 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
42 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
43 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
44 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
45 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
46 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
47 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
48 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
49 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
50 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
51 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
52 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
53 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
54 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
55 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
56 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
57 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
58 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
59 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
60 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
61 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
62 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
63 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
64 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
65 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
66 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
67 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
68 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
69 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
70 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
71 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
72 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
73 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
74 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
75 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
76 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
77 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
78 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
79 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
80 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
81 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
82 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
83 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
84 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
85 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
86 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
87 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
88 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
89 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
90 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
91 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
92 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
93 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
94 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
95 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
96 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
97 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
98 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
99 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
100 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
101 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
102 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
103 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
104 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
105 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
106 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
107 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
108 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
109 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
110 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
111 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
112 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
113 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
114 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
115 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
116 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
117 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
118 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
119 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
120 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
121 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
122 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
123 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
124 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
125 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
126 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
127 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
128 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
129 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
130 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
131 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
132 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
133 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
134 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
135 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
136 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
137 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
138 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
139 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
140 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
141 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
142 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
143 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
144 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
145 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
146 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
147 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 3 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
148 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
149 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
150 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
151 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
152 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
153 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
154 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
155 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
156 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
157 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
158 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
159 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
160 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
161 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
162 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
163 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
164 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
165 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
166 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
167 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
168 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
169 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
170 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ