ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์ EE 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
2 B5720149 นายฉัตรชัย ภารตุ้มเหลา EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
3 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
4 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช MAE 1 60 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
5 B5828951 นายวรพล ศรีประภา Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
6 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ CME 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
7 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
8 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
9 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
10 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
11 B6001353 นางสาวพัชรีพลอย คานทอง Geological Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
12 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
13 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
14 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
15 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
16 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
17 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
18 B6005030 นางสาวยุพารัตน์ ตุ้มจันดี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
19 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
20 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
21 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
22 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
23 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
24 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี CERAMIC ENGINEERING 1 W 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
25 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
26 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
27 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์ Metallurgical Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
28 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
29 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
30 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
31 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
32 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี CPE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
33 B6015985 นายเอนก อินปากดี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
34 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
35 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
36 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม Geological Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
37 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย Geological Engineering 1 60 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
38 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
39 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์ Geological Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
40 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
41 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ Geological Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
42 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว EE 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
43 B6022020 นายอนุพงษ์ เนียมแก้ว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
44 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
45 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา Geological Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
46 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
47 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
48 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
49 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
50 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
51 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
52 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
53 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
54 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
55 B6071516 นางสาวกมลลักษณ์ บัวทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
56 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
57 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
58 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
59 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
60 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
61 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
62 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
63 B6072742 นางสาวชารุลักษณ์ เกตุสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
64 B6073930 นางสาวสิรินทร์ยา ชิ้นขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
65 B6074319 นายสิรวิชญ์ ดาวเศรษฐ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
66 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
67 B6080327 นางสาวพิชญ์สินี ดวงผุยทอง BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
68 B6101190 นายณัฐวิศิษฐ์ จุ่นหัวโทน Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
69 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
70 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
71 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
72 B6102715 นายภาณุพงศ์ กรองทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
73 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
74 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
75 B6102968 นางสาวญดาพร กอบกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
76 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
77 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
78 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
79 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์ ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
80 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก IE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
81 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
82 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
83 B6104108 นางสาวพนิดา ความรัมย์ TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
84 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
85 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
86 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
87 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
88 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
89 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
90 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
91 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
92 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
93 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่ Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
94 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
95 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
96 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
97 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
98 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
99 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
100 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
101 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
102 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
103 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
104 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
105 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
106 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
107 B6108694 นางสาววีรสุดา บวรนันท์ณัฐกร EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
108 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
109 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
110 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
111 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
112 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
113 B6109127 นายศราวุธ บุญสิทธิ์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
114 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
115 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 W 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
116 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
117 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
118 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
119 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
120 B6109455 นางสาวชาณิการ์ ประกอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
121 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
122 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
123 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
124 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
125 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ IE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
126 B6109929 นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
127 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
128 B6110093 นายกิตติพงศ์ ศรีเรืองรัตนกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
129 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
130 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
131 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
132 B6110338 นายอนุชัย พงษ์เพชร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
133 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
134 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
135 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
136 B6110628 นายฉัตรมงคล พลชัย CE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
137 B6110659 นายจิรัฏฐ์ พลไธสง Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
138 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
139 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
140 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
141 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
142 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
143 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
144 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
145 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
146 B6111151 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์สุวรรณ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
147 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
148 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
149 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
150 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย IE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
151 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ IE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
152 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
153 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
154 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
155 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
156 B6112462 นายปฏิพล เม็ดสันเทียะ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
157 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
158 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
159 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
160 B6113100 นายวงศธร ราชูธร TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
161 B6113131 นายศุภกร ริยะป่า Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
162 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
163 B6113414 นายศรีรัตน์ ลีเอาะ TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
164 B6113674 นางสาวมินตรา วงษ์หนองแวง EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
165 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
166 B6113728 นางสาวอาทิตยา วรเมธานนท์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
167 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
168 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
169 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
170 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
171 B6114657 นายธีรภัทร ศิริบุรม TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
172 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
173 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
174 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
175 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
176 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
177 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
178 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
179 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
180 B6115784 นายผเดิมพงษ์ สุขสะอาด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
181 B6115968 นางสาวสุภาภรณ์ สุพะกะ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
182 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
183 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
184 B6116392 นางสาวนัทวรรณ แสงสว่าง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
185 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
186 B6116477 นางสาวชมพูนุช แสนนุภาพ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
187 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
188 B6116521 นางสาวศิริพร แสนศรี TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
189 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
190 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
191 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
192 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
193 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
194 B6117399 นางสาววารุณี อันวิเศษ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
195 B6117672 นายยุทธการ อุทัยแพน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
196 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
197 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
198 B6118228 นายคมสัน คุ้มสมบัติ TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
199 B6118303 นายวายุ อภิเดช TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
200 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
201 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
202 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
203 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
204 B6118624 นางสาวอุทุมพร พลมะศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
205 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม CE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
206 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
207 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
208 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
209 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด Chemistry 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
210 B6119454 นางสาวเจณิส เจียวิทยนันท์ Chemistry 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
211 B6119553 นางสาวพิจิตรา นักรบไทย MATHEMATICS 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
212 B6119591 นายอานนท์ บุญทา BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
213 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้ BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
214 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
215 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ Chemistry 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
216 B6119713 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์ BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
217 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง BIOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
218 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
219 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์ Chemistry 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
220 B6121815 นายสหัสวรรษ ศิริโสดา INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
221 B6121914 นายรัฐศักดิ์ กมลวิริยะกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
222 B6123062 นายพงศธัช จำเริญ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
223 B6123079 นายอนุสรณ์ เนาวลักษณ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
224 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
225 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
226 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
227 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
228 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
229 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
230 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
231 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
232 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
233 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
234 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
235 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
236 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
237 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
238 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
239 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
240 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
241 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
242 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์ Geological Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
243 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
244 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
245 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
246 B6131142 นายภัทรกร รัตนา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
247 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
248 B6131425 นายทักษิณ ชัยสุวรรณ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
249 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
250 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
251 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
252 B6131791 นางสาวเสาวนี คีรีบรรพตกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
253 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
254 B6132156 นายนนธวัฒน์ อูปทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
255 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
256 B6135928 นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
257 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์ IE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
258 B6136178 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
259 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี Geological Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
260 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
261 B6136475 นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
262 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
263 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง ChemE 1 60 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
264 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
265 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี Metallurgical Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
266 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
267 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
268 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
269 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
270 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
271 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
272 B6204921 นายธวัชชัย เอี้ยงจันทึก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
273 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
274 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
275 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
276 B6207151 นายวสุ แฝงด่านกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
277 B6207168 นายรุ่งโรจน์ เชิดโกทา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
278 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
279 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
280 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
281 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
282 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
283 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
284 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
285 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
286 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
287 B6208769 นายวรวิท บัวเคน Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
288 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล Electronic Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
289 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
290 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
291 B6209186 นายสายชล มาบ้านซ้ง Metallurgical Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
292 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
293 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู PE 1 W 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
294 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
295 B6210632 นายธัชพล จันทกุล ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
296 B6210694 นางสาวณิชาภัทร์ สีหานาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
297 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ EE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
298 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
299 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
300 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
301 B6213565 นายปริญญา พลเสนา ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
302 B6213602 นางสาวสุขฤทัย ไชยเชษฐ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
303 B6213626 นายอนุพงศ์ พุงกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
304 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
305 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์ CERAMIC ENGINEERING 1 60 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
306 B6214210 นายอนุสรณ์ โพธิ์เมือง Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
307 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์ Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
308 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
309 B6214616 นายราวิน ศรีไพรสนธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
310 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
311 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
312 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
313 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
314 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
315 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
316 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
317 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
318 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
319 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก Electronic Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
320 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
321 B6219086 นายปริพัฒน์ สุตะนา Automotive Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
322 B6219161 นางสาวอรวี ศิริโต Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
323 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
324 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
325 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
326 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์ PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
327 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์ IE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
328 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์ Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
329 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
330 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
331 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
332 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
333 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย TCE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
334 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
335 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
336 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
337 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
338 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
339 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
340 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
341 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
342 B6225421 นายนพกร สาลีพิมพ์ Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
343 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
344 B6226183 นายธนดล จำเริญดี Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
345 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน Electronic Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
346 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน Electronic Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
347 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
348 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
349 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน PE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
350 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
351 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
352 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
353 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
354 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
355 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
356 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
357 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
358 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
359 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
360 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
361 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
362 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง Environmental Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
363 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 1 W 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
364 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
365 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
366 B6230685 นายวราวุฒิ สามีรัมย์ Electronic Engineering 1 10 3 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
367 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
368 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
369 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
370 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
371 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
372 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
373 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
374 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
375 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
376 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
377 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
378 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
379 B6234065 นางสาวสายน้ำ ตันจ่าง PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
380 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
381 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
382 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
383 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์ Electronic Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
384 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
385 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
386 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
387 B6236991 นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข INFORMATION SCIENCE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
388 B6237004 นายลายคราม จงภักดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
389 B6237592 นางสาวจุฑาทิพย์ สินสันเทียะ PRECISION ENGINEERING 1 W 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
390 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
391 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร PE 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
392 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
393 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม PRECISION ENGINEERING 1 W 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
394 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
395 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
396 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
397 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
398 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
399 B6311254 นางสาววิชญาดา บุดดาดวง N/A 1 60 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
400 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
401 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
402 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
403 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
404 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
405 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
406 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
407 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
408 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES