ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
2 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
3 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
4 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
5 B6013165 นายศักดิ์ธนา เดี่ยวกลาง Transportation And Logistics Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
6 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ Automotive Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
7 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
8 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
9 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
10 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
11 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
12 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
13 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
14 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
15 B6105228 นายจักรพงษ์ จิตสงวน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
16 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
17 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
18 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
19 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
20 B6114275 นายกรวิชญ์ ศรีณรงค์ ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
21 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
22 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
23 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
24 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
25 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
26 B6131173 นายธนวัฒน์ แพงไทสงค์ CE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
27 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ ChemE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
28 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์ IE 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
29 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล Mechatronics Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
30 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
31 B6214838 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วกรด TCE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
32 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
33 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง CE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
34 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง PE 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
35 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
36 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
37 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์ CE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
38 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ PE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
39 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม Electronic Engineering 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
40 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม PE 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
41 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน PE 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
42 B6225834 นายศราวุธ สุยะ ME 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
43 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์ IE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
44 B6233778 นางสาวปราณปรียา วงค์เชียงยืน Mechatronics Engineering 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
45 B6238049 นายฐิติกร ตังตระกูล ChemE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
46 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
47 B6318208 นายศุภกร ชลธี N/A 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
48 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี EE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
49 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 0 202291 MODERN MANAGEMENT
50 B6320027 นางสาวรุ่งยุพา พิมพ์หนองเรือ MANAGEMENT 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT
51 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์ IE 1 1 202291 MODERN MANAGEMENT