ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ ChemE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
2 B5819980 นางสาวอภิญญา สีใส IE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
3 B5911202 นางสาวธัญกรณ์ ฉ่ำปุ๊ก EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
4 B5917396 นายชัยธวัช มหาแก้ว CPE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
5 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
6 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
7 B5953271 นางสาวณารตา รัตนกุลพัชร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
8 B5980673 นายสุรศักดิ์ แจ่มสีดา MATHEMATICS 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
9 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
10 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
11 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
12 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
13 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน Metallurgical Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
14 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า Metallurgical Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
15 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
16 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์ Automotive Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
17 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
18 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม IE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
19 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
20 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
21 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์ EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
22 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา IE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
23 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่ Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
24 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
25 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
26 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
27 B6005627 นายสรวิศ เขียวสังข์ Electronic Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
28 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
29 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
30 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
31 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
32 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
33 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
34 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
35 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา ME 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
36 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
37 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา Geological Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
38 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 W 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
39 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
40 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
41 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง Automotive Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
42 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
43 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี Metallurgical Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
44 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
45 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
46 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
47 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
48 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
49 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย Electronic Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
50 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
51 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
52 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
53 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์ Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
54 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
55 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
56 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
57 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน EE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
58 B6011840 นางสาวกุลณัฐ ปานพายับ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
59 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
60 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
61 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
62 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร IE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
63 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
64 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
65 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
66 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์ Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
67 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ Metallurgical Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
68 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง Metallurgical Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
69 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
70 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
71 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
72 B6014902 นางสาวเดือนเพ็ญ จังพานิช EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
73 B6015008 นายศักดิ์ดา จำปาซ้อน IE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
74 B6015367 นายพงศธร สารสูตร Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
75 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
76 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
77 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด Automotive Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
78 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ PE 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
79 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
80 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
81 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
82 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
83 B6017088 นางสาวภานุมาส บุญบัวลัย Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
84 B6017354 นายศรราม ศรีสมพร Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
85 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม IE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
86 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
87 B6017675 นายชนิสร ศรนิยม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
88 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
89 B6018573 นางสาวจิราพัชร พึ่งเกษม TCE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
90 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
91 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
92 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น Metallurgical Engineering 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
93 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
94 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
95 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
96 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
97 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
98 B6020026 นางสาวขวัญจิรา โทแก้ว Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
99 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
100 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
101 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
102 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
103 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
104 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
105 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
106 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
107 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
108 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
109 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ TCE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
110 B6023133 นายเอนก ปาปะโข Mechatronics Engineering 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
111 B6023218 นางสาวอริยาภรณ์ อุ่นอาจ Mechatronics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
112 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์ CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
113 B6024550 นางสาวสุธาธิณี รุดโถ IE 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
114 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น IE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
115 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา Automotive Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
116 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
117 B6024970 นายชัยนันท์ ปริสุทธิไพชยันต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
118 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
119 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
120 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
121 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
122 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว IE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
123 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
124 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
125 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
126 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
127 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
128 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
129 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล EE 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
130 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา Electronic Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
131 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม Metallurgical Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
132 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ IE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
133 B6029708 นายซอบรี บินอิสริส Electronic Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
134 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
135 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
136 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
137 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
138 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
139 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
140 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
141 B6050696 นางสาวภัคจิรา อยู่นา FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
142 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
143 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
144 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
145 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
146 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
147 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
148 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
149 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
150 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
151 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
152 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
153 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
154 B6070120 นางสาวเกวลิน กล้าหาญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
155 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
156 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
157 B6071363 นางสาวขวัญจิรา ศรีอินต๊ะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
158 B6071387 นางสาวทิพปภา อินทะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
159 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
160 B6071639 นางสาวสุภาวิตา หุบครบุรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
161 B6071707 นางสาวทัศนีย์ ขวาธิจักร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
162 B6071714 นางสาวศนันธฉัตร หงษ์แดง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
163 B6071806 นางสาวจุรีภรณ์ ชาวไร่เงิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
164 B6071813 นางสาวไอย์รดา ตองเงิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
165 B6071837 นางสาวชลธิชา น้อยแสง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
166 B6071851 นางสาวณัฐฑิกา สุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
167 B6071899 นางสาวสุธามาศ นามเค้า MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
168 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
169 B6071967 นายอำพล จุไรย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
170 B6071998 นางสาวโสรยา วรรณสิทธิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
171 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
172 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
173 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
174 B6072124 นางสาวเสาวรักษ์ วรรณโชติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
175 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
176 B6072162 นางสาวปัญญวรัตน์ แสนบุดดา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
177 B6072247 นางสาวกุลณัฐ พลแสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
178 B6072254 นางสาวพรรษชล บัวศรีแก้ว MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
179 B6072285 นางสาววริศรา เสร็จสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
180 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
181 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
182 B6072629 นางสาวอภิญญา อุบลวัตร์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
183 B6072681 นางสาวมินตรา จันทร์หอมกุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
184 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
185 B6073404 นางสาวสุชัญญา โตสนั่น INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
186 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
187 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
188 B6075170 นางสาวสุทธิดา โนรีย์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
189 B6075187 นางสาวอาภากร คูประทุมศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
190 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
191 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
192 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
193 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
194 B6100162 นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา PE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
195 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
196 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
197 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
198 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
199 B6101473 นายสหัสวรรษ บางเขน Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
200 B6101732 นายนัทธกานต์ ไม้กระโทก Mechatronics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
201 B6101749 นางสาวศกุนตลา ยศบุญ Mechatronics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
202 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
203 B6101794 นายฉัตรมงคล วงค์จำปา Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
204 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
205 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
206 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
207 B6102548 นางสาวดวงนฤมล แขดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
208 B6102623 นายฐิติพงศ์ รอดพรม CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
209 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
210 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
211 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ Automotive Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
212 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
213 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
214 B6102869 นายกริษณุ กลิ่นสี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
215 B6102876 นางสาวภูริณี กลีบประทุม Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
216 B6102999 นายณัฐกิจ กันทรัพย์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
217 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
218 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
219 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
220 B6103118 นายณัฐวุฒิ กำลังศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
221 B6103255 นางสาวณัฎฐรินีย์ เกตกิ่ง CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
222 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
223 B6103293 นายธนพัฒน์ เกนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
224 B6103378 นายเสฎฐวุฒิ เกิดศร Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
225 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
226 B6103507 นายพงศ์พิสุทธิ์ แก้วตา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
227 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
228 B6103569 นายมังธรากร แก้วฝ่ายนอก CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
229 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
230 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ ME 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
231 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
232 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
233 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
234 B6103682 นายพัทธนันท์ ขวัญกิจพิริยะ Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
235 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
236 B6103736 นายกฤษกร ขอถือกลาง ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
237 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
238 B6103873 นายพงศธร เขียวคำ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
239 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
240 B6103934 นายสุนัย ไขเเสง ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
241 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
242 B6103965 นางสาวพรนภา คงตระกูล TCE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
243 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
244 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
245 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
246 B6104078 นายธนพัฒน์ ครองสถาน CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
247 B6104115 นายผดุงเกียรติ คอนสวรรณ์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
248 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
249 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
250 B6104252 นายนิคม คำยก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
251 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
252 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
253 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์ Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
254 B6104528 นางสาวกรรณิกา โคลงพิมาย CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
255 B6104597 นายกฤษฎา งามทับทิม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
256 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
257 B6104610 นายปริญญา ง้าวบุ่งคล้า CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
258 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
259 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
260 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
261 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
262 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
263 B6104849 นายวสิน จันทคีรี EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
264 B6104856 นายปรมัตถ์ จันทน์หอม CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
265 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
266 B6104962 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
267 B6105013 นายสัจกร จันทอง CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
268 B6105037 นายฐิติพงษ์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
269 B6105044 นายฐิติพัฒน์ จันทะพิมพ์ CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
270 B6105235 นางสาวศรัณย์รัตน์ จินตบัณฑิตวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
271 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์ Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
272 B6105273 นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
273 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
274 B6105297 นายจักรวรรดิ์ จูมนา ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
275 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
276 B6105402 นายกมลภพ เจริญศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
277 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
278 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
279 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
280 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
281 B6105716 นางสาววิชชุดา ชมภูวิเศษ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
282 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
283 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
284 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์ Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
285 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล ME 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
286 B6106171 นางสาวอนงคเลขา ชูศิลป์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
287 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
288 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
289 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
290 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
291 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
292 B6106591 นายภูวเดช ดลประทีปต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
293 B6106614 นายณัฐวุฒิ ดวงแข CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
294 B6106706 นางสาวเกศกมล ดีบุกดำ EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
295 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
296 B6106782 นายนันทวุฒิ ตระกูลแสน CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
297 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
298 B6106928 นางสาวนันทนัช ติยะสันต์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
299 B6106942 นางสาวอรวรรณ ตุ้มนาค Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
300 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
301 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
302 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
303 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
304 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
305 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
306 B6107338 นายคมกริช ทองพิมาย ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
307 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง CPE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
308 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
309 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
310 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ CPE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
311 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
312 B6107598 นายวาทกรณ์ ทิพย์โยธา CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
313 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
314 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
315 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
316 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
317 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
318 B6108212 นางสาวศุภานัน นามแก้ว Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
319 B6108250 นายเสกสรร นามบุรี CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
320 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี ME 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
321 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
322 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
323 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
324 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
325 B6108625 นายชัชวาลย์ โนนเสนา CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
326 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
327 B6108762 นายจีระพงศ์ บัวหลวง EE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
328 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
329 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง PE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
330 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
331 B6108854 นางสาวจีรนันท์ บุญจันทร์ CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
332 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
333 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน IE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
334 B6109110 นายศิริรักษ์ บุญสาระวัง ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
335 B6109134 นายกฤตภาส บุญสืบ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
336 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
337 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
338 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
339 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
340 B6109523 นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร ME 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
341 B6109530 นางสาวกมลชนก ประเทศสิงห์ CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
342 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
343 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา Metallurgical Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
344 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
345 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
346 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
347 B6110161 นายนนทกร ผลานาค EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
348 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
349 B6110222 นายธนวัฒน์ ผายเงิน CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
350 B6110260 นายเมทนี ไผ่สมบูรณ์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
351 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
352 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน ME 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
353 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
354 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
355 B6110505 นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
356 B6110529 นางสาวปัญจมาภรณ์ พรหมจรรย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
357 B6110567 นายไอศูรย์ พรหมวิชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
358 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
359 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก Geological Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
360 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
361 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
362 B6110734 นายกิตติศักดิ์ พละหาร CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
363 B6110826 นางสาวแพรทอง พัฒนจักร์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
364 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
365 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
366 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์ Electronic Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
367 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
368 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
369 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
370 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
371 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย CE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
372 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
373 B6111434 นายภาสกร เพชรไกร CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
374 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
375 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง Automotive Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
376 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
377 B6111731 นายวทัญญู แฟสันเทียะ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
378 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์ Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
379 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
380 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
381 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
382 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์ ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
383 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
384 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
385 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
386 B6112219 นายศตวรรษ มาตะวงษ์ CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
387 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
388 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่ Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
389 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
390 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง CE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
391 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง Geological Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
392 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา Automotive Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
393 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
394 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม ME 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
395 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ Geological Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
396 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
397 B6112837 นายวายุ รอญศึก Metallurgical Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
398 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
399 B6112929 นายยุทธพงษ์ รักตะขบ Automotive Engineering 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
400 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
401 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
402 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
403 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน EE 1 10 1 202241 LAW IN DAILY LIFE
404 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
405 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
406 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
407 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
408 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
409 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล CPE 1 10 0 202241 LAW IN DAILY LIFE
410 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 10 1 202241 L