ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
2 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
3 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
4 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล IE 1 40 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
5 B6002121 นางสาวยุพา สุภาพงษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
6 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง Automotive Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
7 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู Metallurgical Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
8 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม Metallurgical Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
9 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
10 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
11 B6012854 นางสาวณัฐริกา บันทอน IE 1 40 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
12 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
13 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด IE 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
14 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
15 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ Metallurgical Engineering 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
16 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา AERONAUTICAL ENGINEERING 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
17 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์ EE 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
18 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
19 B6019693 นางสาวณัฐณิชา ทะนานทอง Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
20 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
21 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
22 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร EE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
23 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์ EE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
24 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
25 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
26 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
27 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
28 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
29 B6063023 นางสาวปลายฟ้า รักษะประโคน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
30 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
31 B6063672 นางสาวนนทภรณ์ เย็นสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
32 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
33 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
34 B6071448 นางสาวณชาภา วงษ์วรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
35 B6072292 นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 40 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
36 B6072438 นางสาวปนัดดา คำสิงห์นอก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
37 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
38 B6072933 นางสาวจารุวรรณ บัวผัน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
39 B6074159 นายโกศวัต จำปามูล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
40 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง SPORTS SCIENCE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
41 B6104313 นายพลากร คิดถูก CE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
42 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน CPE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
43 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์ Metallurgical Engineering 1 W 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
44 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา CPE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
45 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม CPE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
46 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
47 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ Geological Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
48 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
49 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
50 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
51 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
52 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
53 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
54 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
55 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
56 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
57 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
58 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา CPE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
59 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
60 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
61 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
62 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์ Metallurgical Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
63 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
64 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
65 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
66 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
67 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
68 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
69 B6135850 นายธนกร เข็มทอง Electronic Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
70 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
71 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
72 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
73 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
74 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
75 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
76 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
77 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
78 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
79 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง CE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
80 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ CE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
81 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล Mechatronics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
82 B6222277 นายภคิน ไหมทิม CE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
83 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
84 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์ CE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
85 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
86 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
87 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
88 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
89 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
90 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
91 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
92 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
93 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
94 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
95 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
96 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
97 B6233655 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาพูนตระกูล Mechatronics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
98 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
99 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช Mechatronics Engineering 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
100 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
101 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
102 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
103 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย ChemE 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
104 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 60 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
105 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
106 B6320232 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
107 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
108 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้ N/A 1 60 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
109 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
110 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์ CPE 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
111 B6336417 นางสาวรัตนาวดี ถาวรทรัพย์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
112 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย PRECISION ENGINEERING 1 10 1 202111 THAI FOR COMMUNICATION
113 B6337735 นายสุระทัศน์ สุริยะกาญจน์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 202111 THAI FOR COMMUNICATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ