ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 0 202213 GLOBALIZATION
2 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 1 202213 GLOBALIZATION
3 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 202213 GLOBALIZATION
4 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ PE 1 0 202213 GLOBALIZATION
5 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 0 202213 GLOBALIZATION
6 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 1 202213 GLOBALIZATION
7 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
8 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง Electronic Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
9 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 1 0 202213 GLOBALIZATION
10 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 0 202213 GLOBALIZATION
11 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
12 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
13 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
14 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ CPE 1 0 202213 GLOBALIZATION
15 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว CPE 1 0 202213 GLOBALIZATION
16 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ Mechatronics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
17 B5970032 นางสาววัชราภรณ์ ประดิษฐ์แท่น INFORMATION SCIENCE 1 0 202213 GLOBALIZATION
18 B5970605 นางสาววนิดา วัดเมือง INFORMATION SCIENCE 1 0 202213 GLOBALIZATION
19 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์ EE 1 0 202213 GLOBALIZATION
20 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202213 GLOBALIZATION
21 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202213 GLOBALIZATION
22 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
23 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย Metallurgical Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
24 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
25 B6005931 นายสุพล พลชิต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
26 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
27 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
28 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร EE 1 0 202213 GLOBALIZATION
29 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย ME 1 1 202213 GLOBALIZATION
30 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 1 0 202213 GLOBALIZATION
31 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ EE 1 0 202213 GLOBALIZATION
32 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
33 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์ Geological Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
34 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
35 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
36 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
37 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202213 GLOBALIZATION
38 B6026417 นายเทพทัต นุบาล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 0 202213 GLOBALIZATION
39 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์ ME 1 1 202213 GLOBALIZATION
40 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION
41 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์ Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
42 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
43 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
44 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
45 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน INFORMATION SCIENCE 1 0 202213 GLOBALIZATION
46 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
47 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์ Mechatronics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
48 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
49 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม Transportation And Logistics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
50 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง Transportation And Logistics Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
51 B6112035 นายวิทูร ม่วงเย็น Environmental Engineering 1 0 202213 GLOBALIZATION
52 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข CE 1 1 202213 GLOBALIZATION
53 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด Agricultural and Food Engineering 1 1 202213 GLOBALIZATION