ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
2 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
3 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
4 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
5 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
6 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
7 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
8 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
9 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
10 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
11 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง EE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
12 B6009922 นายวันเฉลิม มาประดิษฐ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
13 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์ EE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
14 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง EE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
15 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
16 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
17 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
18 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์ EE 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
19 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 40 1 202213 GLOBALIZATION
20 B6104214 นางสาววัลลภา คำพันธ์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
21 B6104306 นางสาวกฤติยา คิดงาม CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
22 B6105891 นางสาวปฐมวดี ชาวทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
23 B6107253 นางสาวเบญจมาศ ทองขาว EE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
24 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
25 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
26 B6108885 นางสาวอภิญญา บุญจันทร์ ME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
27 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
28 B6110833 นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์ชนะ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
29 B6112202 นางสาววราภรณ์ มาตรา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
30 B6112318 นางสาวเสาวลักษณ์ มาสิงห์ Agricultural and Food Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
31 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์ CPE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
32 B6116484 นายวุฒิพงษ์ แสนบุญโท Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
33 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
34 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
35 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
36 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
37 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป B.N.S. 1 60 1 202213 GLOBALIZATION
38 B6136611 นายลมโชย เพ็ชรรัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
39 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
40 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
41 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
42 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล Mechatronics Engineering 1 60 0 202213 GLOBALIZATION
43 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง N/A 1 W 1 202213 GLOBALIZATION
44 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
45 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ