ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 60 0 202213 GLOBALIZATION
2 B5750993 นายปกรณ์ สุวรรณโนบล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 202213 GLOBALIZATION
3 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด CME 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
4 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
5 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
6 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
7 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
8 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
9 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์ CE 1 W 0 202213 GLOBALIZATION
10 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
11 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์ CPE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
12 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
13 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
14 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ Geological Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
15 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
16 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี Geological Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
17 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
18 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
19 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
20 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์ TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
21 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
22 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม TCE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
23 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
24 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
25 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
26 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง Geological Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
27 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม CE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
28 B6020248 นายเจษฎา ทองดี Metallurgical Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
29 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
30 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
31 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์ Geological Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
32 B6026462 นายณัชพล พรหมณี CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
33 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
34 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร Mechatronics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
35 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี Mechatronics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
36 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง Mechatronics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
37 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
38 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
39 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
40 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ Electronic Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
41 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
42 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
43 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
44 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย Geological Engineering 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
45 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
46 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
47 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม FOOD TECHNOLOGY 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
48 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
49 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล CE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
50 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
51 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก INFORMATION SCIENCE 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
52 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์ CE 1 10 1 202213 GLOBALIZATION
53 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด Agricultural and Food Engineering 1 10 0 202213 GLOBALIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ