ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5401178 นายอรรถวุฒิ เสียมไหม MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
2 B5410798 นายวัชรพงษ์ สีหาวัตร MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
3 B5416592 นางสาวสุนิสา ภามาเนตร MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
4 B5426454 นางสาวกนกพร พงษ์จีน MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
5 B5500895 นางสาวพัดชา พรนพคุณ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
6 B5505388 นายชิรานุวัฒน์ เจ็ดรัมย์ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
7 B5510375 นางสาวฐิราภรณ์ แสงเดือน MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
8 B5512683 นายศราวุฒิ นุกุลการ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
9 B5513840 นายอมรเทพ เนียรศิริ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
10 B5514878 นางสาวอารีรัตน์ พิมพ์ดี MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
11 B5517701 นายภูมาศ เทพมงค์ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
12 B5520886 นายนิติพล การะเวก MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
13 B5521814 นางสาวศิวพร คำศรี MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
14 B5524037 นายวีระวัฒน์ ผางจันทดา MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
15 B5525935 นางสาวกิติยา รุ่งพูนทรัพย์ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
16 B5527519 นายเนติรักษ์ เถื่อนศรี MAE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
17 B5527526 นางสาวกาญจนา พยัฆกาฬ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
18 B5529742 นางสาววชิรา บุบผาโสภา MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
19 B5531202 นางสาวกฤติยาภรณ์ ทองประสม MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
20 B5532629 นางสาวพิมพ์ภรณ์ โอทารัมย์ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
21 B5535446 นายณัฐพล วิทย์รัมย์ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
22 B5538225 นายวศิน ม่วงทองหลาง MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
23 B5538355 นายณัฐิวุฒิ บุญเสนา MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
24 B5538690 นายปิยวัฒน์ ปร่ำนาค MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
25 B5539932 นางสาวดวงฤทัย แซ่ย่าง MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
26 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
27 B5540365 นายปรัชญา ฐิติรุ่งภิญโญ MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
28 B5541126 นางสาวสุวรรณี ฟักแฟง MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
29 B5543618 นางสาวสุวธิดา ยอดจันทึก MAE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
30 B5543885 นายพีรวัฒน์ วงศ์น้อย MAE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
31 B5400461 นายคเณศ เขจรวงศ์ TCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
32 B5406531 นายคงศักดิ์ อัครวงศ์วัฒนา CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
33 B5428762 นายกฤษฎากร ธีรภัทรางกูร Automotive Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
34 B5502653 นายวรพจน์ ชัยยุตต์ CPE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
35 B5503025 นายไวยากรณ์ ชูสาย TCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
36 B5503353 นายธนโชค ศรีสุวรรณ TCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
37 B5504565 นายพิพัฒน์พล รัตนะวงศะวัต EE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
38 B5504985 นายสุธรรม สุคำภา CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
39 B5505265 นายภาคภูมิ เชียงเงิน CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
40 B5505845 นายไทธวัช สุพพัตกุล Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
41 B5506095 นายอมรเดชา จินชัย Electronic Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
42 B5508198 นางสาวพลอยชนก ปานสอาด Agricultural and Food Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
43 B5509928 นายสัณฑ์ปกรณ์ ดอนชมไพร TCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
44 B5512980 นายวีรพล มีงาม Geological Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
45 B5513406 นายธีรนิติ์ มณีสงฆ์ TCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
46 B5516247 นายกฤษฎา วงษ์ทองดี Automotive Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
47 B5518845 นายวงศ์ธนาวุฒิ ดิถีวิชัยกุล CE 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
48 B5520657 นายอาคเนย์ ลาพันธ์ ME 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
49 B5522149 นางสาวกรกนก กะวะนิช Agricultural and Food Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
50 B5524853 นายรัฐพล ญาณรัตน์ Transportation Engineering And Logistics 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
51 B5531004 นายวรพงศ์ ดวงเวียง CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
52 B5531042 นายสุดเขต มูลสรวง CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
53 B5531790 นางสาวธัญชนก ฉุนหอม GT 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
54 B5534869 นายเขมนันท์ จัยสิน CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
55 B5535422 นายธนากร ศรีคงคา CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
56 B5536160 นายณัฐพล กองแก้ว CPE 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
57 B5537327 นายฐาปณัฐ สอนแตง CE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
58 B5538713 นายวัชรพัฒน์ กองนาค TCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
59 B5559756 นายอธิรัชช์ ศิริสุวรรณพงศ์ CE 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
60 B5580163 นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ BIOLOGY (Honors Program) 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
61 B5606313 นายพิชิต สุนทรวรพจน์ Metallurgical Engineering 2 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
62 B5404179 นางสาวสุนทรี วันเพ็ง Metallurgical Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
63 B5500703 นางสาวณัฐวิภา หลงมีวงศ์ Environmental Engineering 3 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
64 B5507603 นายสิทธิพร วงษ์ปาน AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
65 B5508693 นางสาวเขมกาญจน์ นวลละออง Transportation Engineering And Logistics 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
66 B5512607 นางสาวโสมวิภา ประเสริฐศรี CPE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
67 B5513727 นายมนตรี ชาตยะธรรม ME 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
68 B5519712 นายทวิพจน์ คำดำ CE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
69 B5520732 นางสาววิราสิณี จั่นประดับ IE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
70 B5521180 นางสาวปิยวรรณ พรหมมา Transportation Engineering And Logistics 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
71 B5521678 นางสาววราภรณ์ บุตรศรีภูมิ CE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
72 B5524679 นายชญานนท์ ผึ้งเถื่อน Transportation Engineering And Logistics 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
73 B5525799 นายประกาศิต ดวงดารา CPE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
74 B5526840 นางสาวเมราณี ออเพชร Transportation Engineering And Logistics 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
75 B5526895 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนุกูล CPE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
76 B5529872 นางสาวกัลยทรรศน์ สาระพันธ์ CPE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
77 B5531196 นางสาวหทัยภัทร อินทรังษี Environmental Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
78 B5532117 นางสาวขนิษฐา เจริญสุข Agricultural and Food Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
79 B5533251 นายเต็มใจ พัวพันธุ์ Transportation Engineering And Logistics 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
80 B5534210 นายคชวัตร สุทธิประภา Automotive Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
81 B5535880 นายภานุวัฒน์ อิงขนร CE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
82 B5536375 นางสาวธนาภา เบญจพงษ์วิมล Transportation Engineering And Logistics 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
83 B5536788 นางสาวนภาพร วงศ์ศรีลา MAE 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
84 B5538843 นางสาวมาริสา พุฒซ้อน Agricultural and Food Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
85 B5538874 นางสาวฉัตรชุติ พลวิชิต CPE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
86 B5541171 นางสาวจริยา แพงพฤกษ์ภูมิ IE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
87 B5559459 นายรัชตะ กองไผ่กลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
88 B5570270 นางสาวขวัญฤดี คำพันธ์ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
89 B5578146 นางสาวจิรวัฒน์ วังไทรทอง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
90 B5712298 นางสาวนววรรณ ลากุล IE 3 W 1 114100 SPORT AND RECREATION
91 B5725564 นายรวิช ฉลาดเฉลียว Mechatronics Engineering 3 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
92 B5406708 นายอมรเทพ นวลกิ่ง Automotive Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
93 B5407859 นางสาวนันธนิต ทองมี Automotive Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
94 B5429745 นายพัฒนพงศ์ ศรีเศรษฐ MAE 4 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
95 B5431076 นายสรายุทธ พลอยพันธ์ Automotive Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
96 B5460786 นางสาวดารณี กล่อมเกษม ENVIRONMENTAL HEALTH 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
97 B5501588 นายภาณุมาศ ศรีสุข CPE 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
98 B5502318 นายธรรมรงค์ ดีประดับ ME 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
99 B5502370 นายจันทรรัศม์ เยี่ยงเสือ ME 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
100 B5504992 นายจิรพันธ์ วรรณศรี CE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
101 B5505722 นางสาวอัจฉริยา อัปกาญจน์ Environmental Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
102 B5506200 นายชัยธวัช พิมพ์พงศ์ Electronic Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
103 B5506873 นายพงศธร ทิพยวรรณ GT 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
104 B5506972 นายอภิทักษ์ อายุยืน GT 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
105 B5521821 นายพีรพัฒน์ เพียรการ ME 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
106 B5523306 นายนัฐวุฒิ วริวงค์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
107 B5524747 นางสาวพีรดา อวะภาค GT 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
108 B5531745 นางสาวสุจิตราภรณ์ อุทกโยธะ GT 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
109 B5531769 นางสาวสุธาสินี ดีล้อม GT 4 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
110 B5531837 นายอนิวรรต นุเคราะห์กิจ GT 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
111 B5531943 นายธีระพงษ์ รัตนะ GT 4 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
112 B5532704 นายภัทรพงศ์ จันทราษี Agricultural and Food Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
113 B5534111 นายธิชากร มั่นคงดี CE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
114 B5535712 นายไพฑูรย์ สกุลแพทย์ ME 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
115 B5536078 นายจิรายุส ธีระวงศ์ภิญโญ ME 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
116 B5536269 นายพงศ์ภัก แหล่งสะท้าน AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
117 B5537532 นายวิวรรธน์ บัวเผื่อน CE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
118 B5537624 นายสิรภพ สังฆะ CPE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
119 B5541102 นายอภิวัฒน์ ไชยบุญทัน Automotive Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
120 B5541966 นายวรเทพ ฤทธิ์เรืองโรจน์ CE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
121 B5578368 นางสาวเพียงพร หลักทองคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
122 B5504619 นายพัทกานต์ กาทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
123 B5507009 นายยุทธพิชัย ไผ่พงษ์ GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
124 B5507658 นายทักษ์ดนัย เจริญรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
125 B5508648 นางสาวชฎายุ มงคล Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
126 B5509683 นายอาดิล สันหีม GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
127 B5509768 นางสาวสรรัตน์ หวังไตรรัตน์ Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
128 B5511327 นางสาวพรอุมา พิมพ์ศรี TCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
129 B5513659 นางสาวสุพรรษา ใจไหว Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
130 B5516049 นายบัณฑิต อาจหาญ GT 5 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
131 B5519200 นายชัชวาล อื้อศรีวงศ์ Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
132 B5519699 นางสาวมัณฑนา สว่างฉาย Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
133 B5521104 นางสาวพัชรา คงโพธิ์น้อย Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
134 B5522309 นางสาวปัทมา แย้มอุ่ม Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
135 B5522750 นางสาวยุธิดา เย็นสำราญ GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
136 B5524686 นายนพรัตน์ ลำเจียกรุ่งเรือง GT 5 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
137 B5525058 นายปิติพัฒน์ คณานุรักษ์ GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
138 B5525478 นายศิวพันธ์ ศิวะนาวินทร์ ME 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
139 B5528844 นางสาวกชพรรณ อินต๊ะรัตน์ GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
140 B5529353 นายอทิติคุณ อิงตระกูล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
141 B5532261 นางสาวทักษพร จันดาผล Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
142 B5532506 นายชญานนท์ ไชยวงค์ GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
143 B5533312 นายศรายุทธ ประทีปทอง Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
144 B5534807 นางสาวภัทริญา อักษรณรงค์ GT 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
145 B5534937 นางสาวมนัสนันท์ อุ่นทา TCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
146 B5535187 นางสาวภควรรณ ชัยโตษะ TCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
147 B5536252 นายโอฬาร ยอดเมือง Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
148 B5536634 นางสาวโสภิดา มุ่งลา Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
149 B5539529 นายพรประเสริฐ แปลนดี Transportation Engineering And Logistics 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
150 B5539987 นางสาวเจนจิรา วงศ์สุฤทธิ์ GT 5 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
151 B5568154 นางสาววชิราภรณ์ ตรีพิทักษ์สกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
152 B5403677 นายณัฐกุล กราสันเทียะ Automotive Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
153 B5419456 นางสาวไอลดา ศิริสำราญ CE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
154 B5426720 นายณฐกร คชารัตน์ ME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
155 B5427611 นายณัฐนันท์ เนตรานนท์ Transportation Engineering And Logistics 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
156 B5427819 นายจักรชัย ชารีพันธ์ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
157 B5429158 นายณัฐพงศ์ เจริญทอง Metallurgical Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
158 B5460694 นายภูวิช โชติการทองกุล ENVIRONMENTAL HEALTH 6 40 3 114100 SPORT AND RECREATION
159 B5500772 นายวันชนะ อนันตกาล ME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
160 B5502721 นายภทรพล บุญทอง CME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
161 B5503230 นางสาวธันยาภรณ์ สายทอง TCE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
162 B5505081 นายวงศกร มะโรงมืด CE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
163 B5505364 นายสหรัฐ สังข์โกมล Metallurgical Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
164 B5507016 นายกฤตยชญ์ มณีกัน EE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
165 B5507122 นายภุชพงศ์ อินทเศียร Automotive Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
166 B5509973 นางสาววิจิตรา มูลธรรม GT 6 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
167 B5511044 นางสาวเสาวลักษณ์ มอไธสง Environmental Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
168 B5511174 นายนาวี เชื่อฟัง Transportation Engineering And Logistics 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
169 B5511433 นายเทพสถิตย์ ศรีสุพรรณ Metallurgical Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
170 B5514342 นายสมเจตน์ แดงทุ่ง CME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
171 B5516261 นายศุภณัฐ นาสัน Automotive Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
172 B5517527 นายสุกฤษฎิ์ แดนขนบ TCE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
173 B5518289 นายธัญเทพ ชูเกษม TCE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
174 B5518777 นายณัฐพงศ์ คืนชัยภูมิ CME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
175 B5519354 นายนันทิพัฒน์ พัฒนพีระเดช CME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
176 B5520923 นางสาวสุภาภรณ์ เชิดโกทา Geological Engineering 6 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
177 B5522286 นายอนันต์ คาน AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
178 B5525386 นางสาวอรวรรยา ล.วีระพรรค TCE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
179 B5530267 นายวีรศุวินทร์ เจริญธรรมรักษา CME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
180 B5533114 นายชัยชนะ จันทร์ศรี Agricultural and Food Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
181 B5533183 นายอภิวัฒน์ พรหมชาติ Electronic Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
182 B5533657 นายสายชล บุญที Automotive Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
183 B5533879 นายกมล ผาบสิมมา CME 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
184 B5536405 นางสาวสุภาพร คงจินดา EE 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
185 B5543304 นายพงศกร สวัสดิ์ปรุ Agricultural and Food Engineering 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
186 B5556229 นางสาวตมิสา แสนโบราณ FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
187 B5556786 นางสาวกฤตพร โพเทพา FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
188 B5563005 นางสาวเอมอร ขันมี ENVIRONMENTAL HEALTH 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
189 B5564583 นางสาวเครือฟ้า มูลจันทา ENVIRONMENTAL HEALTH 6 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
190 B5609840 นางสาววราลี สุภัทรศักดา CME 6 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
191 B5710249 นายพงศกร ผาพงษา CE 6 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
192 B5406821 นายไพโรจน์ สุนะไตร TCE 7 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
193 B5418497 นางสาววิภัทรวีร์ โฮมจุมจัง TCE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
194 B5425877 นายสมพร สินปรุ TCE 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
195 B5504923 นายรักษิต ชัยนิพพันธุ์ CE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
196 B5505135 นางสาวศิรภัทร สุขเกษม CE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
197 B5508006 นางสาวอรดี เผ่าเวียงคำ Agricultural and Food Engineering 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
198 B5512638 นางสาวประภาพร สุขศรี Environmental Engineering 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
199 B5513420 นางสาวจินตนา กุลลานนา GT 7 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
200 B5513642 นางสาวพูนพิศ สิทธิพรหม EE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
201 B5522927 นายมงคล เดชเหลา EE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
202 B5530236 นายพิจิตร สุขเจริญ ME 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
203 B5531936 นายทรรศวรา งามฉวี GT 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
204 B5533633 นายพิชิตพงษ์ ผาใต้ EE 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
205 B5533817 นายอภิชาติ สุภาพ EE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
206 B5534739 นางสาวจิดาภา การะเวก Environmental Engineering 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
207 B5535026 นายปิยะศักดิ์ นามสนิท PE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
208 B5536795 นายวรพจน์ พ้นภัย Environmental Engineering 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
209 B5538461 นายณัฐพล เหลาแก้ว EE 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
210 B5539826 นางสาวทวิตรา อยู่เจริญ CE 7 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
211 B5542277 นายนนทวรรษ บุญป้อง EE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
212 B5550074 นายสิทธิชัย ยอดชลูด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
213 B5553174 นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
214 B5558070 นางสาวพิจิตรา พินสระน้อย ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
215 B5558247 นางสาวชนม์นิกานต์ เนตรเจริญรัตน์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
216 B5559435 นางสาวเนตรพร จำปาทอง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
217 B5570195 นายพรชัย จิตใจกล้า INFORMATION SCIENCE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
218 B5576968 นางสาวภูตะวัน กระต่ายเพ็ชร์ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
219 B5580309 นางสาวภัทรวดี เทิดกตัญญูพงศ์ Chemistry (Honors Program) 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
220 B5580668 นางสาวเจติยา แหวนวิเศษ BIOLOGY (Honors Program) 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
221 B5581368 นางสาวสิริพร บุตรงาม SPORTS SCIENCE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
222 B5582228 นางสาวธัญญลักษณ์ ค่ำสูงเนิน SPORTS SCIENCE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
223 B5582532 นายสุธินันท์ ราชกิจ SPORTS SCIENCE 7 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
224 B5601769 นายชัยวรุตย์ บุญขีด ME 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
225 B5602315 นายวีรศักดิ์ ใจบุญ ME 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
226 B5603206 นายเอกสิทธิ์ กันเมืองเวียง Automotive Engineering 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
227 B5655052 นางสาวธิดาขวัญ ทูลไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
228 B5655076 นางสาวจิรารัตน์ เรืองฤทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
229 B5705672 นางสาวอารีญา สัวรัมย์ Geological Engineering 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
230 B5710904 นายสายัณห์ กันยารัตน์ CE 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
231 B5874668 นางสาวสุนีย์ คงกล้า INFORMATION SCIENCE 7 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
232 B5314362 นางสาวทิพวรรณ วงค์อดทำ MTE 8 40 0 114100 SPORT AND RECREATION
233 B5425754 นายพงษ์ประภัทร ชูหิรัญญ์วัฒน์ TCE 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
234 B5509294 นางสาวทวิวรรณ ปองดี Automotive Engineering 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
235 B5517565 นางสาวอรุโณทัย จินตะชิน Transportation Engineering And Logistics 8 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
236 B5518852 นายภัทรดล รัตนประเสริฐ ChemE 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
237 B5519491 นางสาวสุรัลชณา ที่ตั้ง Environmental Engineering 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
238 B5520398 นางสาวสุวาณิการ์ วงศ์วิเศษ Transportation Engineering And Logistics 8 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
239 B5524488 นายอรรถพล อินทร์สำราญ Transportation Engineering And Logistics 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
240 B5529384 นางสาวจินตภา บีซัน Transportation Engineering And Logistics 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
241 B5531363 นางสาวนิสารัตน์ เสียงใหม่ Environmental Engineering 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
242 B5531950 นางสาวศิริรัตน์ โลสูงเนิน GT 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
243 B5532315 นางสาวเรณู จันวิชัย Transportation Engineering And Logistics 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
244 B5533022 นายสุจินต์ สอนรมย์ Environmental Engineering 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
245 B5535576 นายพีรวัฒน์ โพธิ์ไพร CPE 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
246 B5536467 นายคุณวุฒิ ช้างเผือก Transportation Engineering And Logistics 8 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
247 B5537747 นายภัทรพล ดอนศรีจันทร์ Environmental Engineering 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
248 B5538584 นางสาวผุสดี ไพรี Transportation Engineering And Logistics 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
249 B5540631 นางสาวสุณี ภาสดา Transportation Engineering And Logistics 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
250 B5552450 นางสาวศุลีพร สุภาโภชน์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
251 B5559497 นางสาวนัธฐาภรณ์ วามะกัน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
252 B5602544 นายสรรชัย กาญจนวัฒนา CE 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
253 B5609604 นายภานุพงษ์ ภู่สุวรรณ CE 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
254 B5614189 นางสาวอุษาสวรรค์ เปล่งนอก PE 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
255 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย TCE 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
256 B5620951 นายสุรเกียรติ ชมสายพลายงาม ME 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
257 B5660179 นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ่ม ENVIRONMENTAL HEALTH 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
258 B5772322 นางสาวสกายวรรณ์ สิริรณชัยกุล INFORMATION SCIENCE 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
259 B5823567 นายภานุเดช พืชเพียร PE 8 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
260 B5827305 นางสาวชินนิชา มะนาวหวาน MAE 8 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
261 B5411245 นายอนุกูล ดวงใจ Automotive Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
262 B5413676 นางสาวสุพิชชา ลาภแก้ว Metallurgical Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
263 B5414888 นางสาวถิรนันท์ แสงจันทร์ MAE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
264 B5421398 นางสาวเมตตา สันกลาง AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
265 B5445134 นางสาวนันทวรรณ กิมานุวัฒน์ Automotive Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
266 B5503254 นางสาวกีรตยา อมรณัฐกุล IE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
267 B5503964 นายอาทิตย์ โวหาร EE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
268 B5504121 นายวรุตม์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ Transportation Engineering And Logistics 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
269 B5505494 นายธวัชชัย ซ้อนจันทร์ Metallurgical Engineering 9 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
270 B5505814 นางสาวธาริกา แก่นจันทร์ Environmental Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
271 B5506354 นายทศวรรษ ประดิษฐ์จารุกิจ IE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
272 B5506385 นายจิรายุ สุดใจ IE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
273 B5506675 นางสาวเจนจิรา กมลวิสิทธิ์ IE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
274 B5507542 นายศุภชัย เพ็งสวัสดิ์ Automotive Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
275 B5507634 นายวรพล ต้นพนม AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
276 B5509577 นายไวยวุฒิ ชูสาย CPE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
277 B5512751 นางสาวสุวิชญา บุญเพ็ง IE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
278 B5514441 นายกฤษณะ เจริญนภารัตน์ Transportation Engineering And Logistics 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
279 B5514854 นายภูมิพิสิทธิ์ นิติไกรสิทธิ์ IE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
280 B5517336 นายศิวรักษ์ ก๋าคำ MAE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
281 B5518524 นายธวัชชัย เชื้อกุน Automotive Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
282 B5526901 นายณัฐวัตร สุรวัฒนกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
283 B5527380 นางสาวภัทรภรณ์ คำสุข Environmental Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
284 B5529865 นายเจตน์ บุบผาเฮ้า Electronic Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
285 B5531462 นางสาวเมทินี นิตย์ตะขบ CPE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
286 B5535132 นายพงศ์วรุตม์ พงษ์ประดิษฐ Transportation Engineering And Logistics 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
287 B5536153 นายวิวัฒน์ บุตรนอก Transportation Engineering And Logistics 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
288 B5536979 นายนฤเทพ วชิรมาตุรงค์ Environmental Engineering 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
289 B5539444 นายทศพล แทบทาน Transportation Engineering And Logistics 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
290 B5541027 นางสาวไอลดา เต็มไป CE 9 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
291 B5381500 นายปฏิพัทธ์ แสงยศ SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
292 B5409853 นายปราเมศ วรรณศิริ Environmental Engineering 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
293 B5422487 นายมติมันต์ ภัทรปกรณ์ Environmental Engineering 10 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
294 B5446278 นายจักรณรงค์ เหรียญทอง Metallurgical Engineering 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
295 B5504343 นายภรัณยู อิรัญธชกุล EE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
296 B5505142 นายกฤตภาส พัฒนกำชัย CE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
297 B5505715 นางสาวนิภาวรรณ ภามัง Environmental Engineering 10 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
298 B5510795 นางสาวอารยา มาลาวัลย์ Transportation Engineering And Logistics 10 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
299 B5512744 นางสาวนัชชา จุลลัษเฐียร Environmental Engineering 10 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
300 B5523528 นางสาวจิตรา คำเงิน Transportation Engineering And Logistics 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
301 B5524648 นายศรายุทธ สุโรพันธ์ GT 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
302 B5526727 นายชิณวัฒน์ ศรีโท Transportation Engineering And Logistics 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
303 B5528301 นายสุนทร เทียมราช CPE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
304 B5529391 นายพงศ์พัฒน์ จอดนอก Transportation Engineering And Logistics 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
305 B5533688 นายศิวณัฏฐ จูสิงห์ EE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
306 B5535514 นายจารุพิชญ์ อุดมสุข Transportation Engineering And Logistics 10 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
307 B5536924 นายธีลวัลย์ จำปานิล Transportation Engineering And Logistics 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
308 B5537679 นางสาวธนวรรณ รัตนโพธานันท์ Environmental Engineering 10 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
309 B5580842 นายอรรถพล โงนขำ SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
310 B5580880 นางสาวกมลวรรณ สามสี SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
311 B5581009 นางสาวรัชนก อุตตะมะ SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
312 B5581986 นางสาวหทัยชนก พรหมทา SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
313 B5582181 นางสาวอทัยรัตน์ ชอบทองหลาง SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
314 B5582358 นายณฐพงษ์ แสงคำ SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
315 B5582587 นายวานุรักษ์ ดีนิวงษ์ SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
316 B5582624 นางสาวกัญญารัตน์ เสขุนทด SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
317 B5582648 นางสาวนิศาชล ดีมาก SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
318 B5582686 นายแก้วกล้า ด่างเหลา SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
319 B5582754 นางสาวราตรี สุแพง SPORTS SCIENCE 10 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ