ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
2 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์ CPE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
3 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ IE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
4 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์ CPE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
5 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา Automotive Engineering 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
6 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี PE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
7 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร CE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
8 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
9 B6023645 นายอัคนี ตันติวุฒิ Mechatronics Engineering 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
10 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ EE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
11 B6028268 นายดนุพงษ์ ดวงรัตน์มณีโชติ Mechatronics Engineering 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
12 B6101756 นางสาวณภัทร รัตนรักษ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
13 B6102883 นายภูวดล กวนกระโทก EE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
14 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์ TCE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
15 B6104146 นายฮิเดกิ ค้าขาย EE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
16 B6104399 นายสถาพร คุธินาคุณ TCE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
17 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ TCE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
18 B6114299 นายวรวุฒ ศรีถาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
19 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
20 B6115319 นายพงศ์พัชระ สายวรณ์ TCE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
21 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง TCE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
22 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ TCE 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
23 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย TCE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
24 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
25 B6130343 นางสาวฌิฐิญาภรณ์ กลุ่มจันทึก Mechatronics Engineering 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
26 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา TCE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
27 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
28 B6136116 นายวรัชนน ดาผา PE 1 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
29 B6212087 นายภควรรษ อำนวยสาร Mechatronics Engineering 1 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
30 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช EE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
31 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ Geological Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
32 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล Automotive Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
33 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน Geological Engineering 2 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
34 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์ Geological Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
35 B6020293 นางสาวสุทธิดา แสวงชอบ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
36 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
37 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
38 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
39 B6071271 นายธนพล วงสุตาล INFORMATION SCIENCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
40 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
41 B6073671 นางสาวรตา บุญสงค์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
42 B6074920 นายวัฒนชัย เกียรติศิริ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
43 B6118884 นายธนา จาตุรวงศา Civil Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
44 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
45 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
46 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม Mechatronics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
47 B6211677 นายอนุวัตร นิ่มน้อย Mechatronics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
48 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
49 B6212629 นายสุภชัย กุดจอมศรี Mechatronics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
50 B6219048 นางสาวธัญญาเรศ สีไธสง Electronic Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
51 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
52 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
53 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
54 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม Mechatronics Engineering 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
55 B6315467 นางสาวพรชิตา แก้วภู Mechatronics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
56 B6331559 นางสาวสุทธิดา โสภา Mechatronics Engineering 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
57 B6334789 นางสาวฐิติมา น้อมกลาง Mechatronics Engineering 2 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
58 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง PRECISION ENGINEERING 2 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
59 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 3 60 0 114100 SPORT AND RECREATION
60 B5951390 นายจิรายุ นากวิกรัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
61 B5952991 นายชนินทร สังคะรักษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
62 B5953110 นายจิรายุทธ นาคทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
63 B6005290 นายวรวิช โคตะดี Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
64 B6008420 นายภัทร์ศกรณ์ พลรดารัตน์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
65 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
66 B6074302 นายยุทธดนัย ล้อมไธสง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
67 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
68 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย INFORMATION SCIENCE 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
69 B6134143 นายกฤษณพงศ์ ค้าขาย INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
70 B6135393 นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช SPORTS SCIENCE 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
71 B6135713 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร Mechatronics Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
72 B6137991 นางสาวจุฑามาศ สุ่มมาตย์ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
73 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร Agricultural and Food Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
74 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
75 B6211592 นายเจษฎาภรณ์ ปิสำโรง Mechatronics Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
76 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ Agricultural and Food Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
77 B6236854 นายศุภกิจ จูงกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
78 B6238988 นายคุณัชญ์ จันทโช PRECISION ENGINEERING 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
79 B6239268 นางสาวธมกร จันทะขัมมา PRECISION ENGINEERING 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
80 B6305512 นายชาญชัย วิมล N/A 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
81 B6315542 นางสาวปรายฟ้า สาครเจริญ Mechatronics Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
82 B6315610 นายนัฐกาล ทัพภูธร Mechatronics Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
83 B6315689 นายวราวุธ เถรพิทุม Mechatronics Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
84 B6315757 นางสาวปรารถนา บุรมโคตร Mechatronics Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
85 B6324339 นางสาวพิรุณทิพย์ เจิมขุนทด Mechatronics Engineering 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
86 B6329822 นายสุนทริน กุมารแก้ว Mechatronics Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
87 B6329952 นายศักรินทร์ แสนรัก Mechatronics Engineering 3 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
88 B6331467 นายไอซ์ พูนผล PRECISION ENGINEERING 3 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
89 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล Agricultural and Food Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
90 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา ChemE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
91 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู Metallurgical Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
92 B6015589 นายวรวิช ทองมูล IE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
93 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์ IE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
94 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก ME 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
95 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์ Automotive Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
96 B6019334 นายปพน สุดใจ IE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
97 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา IE 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
98 B6100254 นายพิชยุตม์ นามแดง Mechatronics Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
99 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
100 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์ EE 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
101 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย Electronic Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
102 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์ EE 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
103 B6118976 นางสาวดุสิตา บรรจุทรัพย์ Civil Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
104 B6130237 นายธนัตถ์เชษ คำแปง Civil Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
105 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก Electronic Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
106 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
107 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
108 B6209254 นายทิวากร สานุสุข Electronic Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
109 B6211738 นายพีรวุฒิ จวงทอง Mechatronics Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
110 B6211752 นายนุชา ถำวาปี Mechatronics Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
111 B6215354 นางสาวอังคณา ยวกไธสง Electronic Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
112 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ TCE 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
113 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์ Electronic Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
114 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
115 B6223151 นายชาญณรงค์ เหล่าสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
116 B6227012 นายจิรกิตต์ ซื่อสัตย์ Mechatronics Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
117 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
118 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร Electronic Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
119 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์ Electronic Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
120 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา Mechatronics Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
121 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
122 B6237769 นายนวพล ยงยศ Geological Engineering 4 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
123 B6324346 นางสาวมณฑิชา จันทร์ศิริ Mechatronics Engineering 4 10 3 114100 SPORT AND RECREATION
124 B6329907 นายทรงวุฒิ ไชปัญญา Mechatronics Engineering 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
125 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
126 B6336363 นายทรงชัย ช่างเหล็ก PRECISION ENGINEERING 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
127 B6336431 นายผาภู ทองสร้อย PRECISION ENGINEERING 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
128 B6337155 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
129 B5780631 นายเจริญ สุนทร SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
130 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี Automotive Engineering 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
131 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
132 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์ Automotive Engineering 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
133 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ Automotive Engineering 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
134 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร Electronic Engineering 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
135 B6015985 นายเอนก อินปากดี Transportation And Logistics Engineering 5 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
136 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
137 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
138 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
139 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์ ME 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
140 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา ME 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
141 B6119270 นายมนัสนันท์ ดวงกลาง SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
142 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
143 B6120078 นายณรงค์ฤทธิ์ เกียรตินอก SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
144 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
145 B6120177 นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
146 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
147 B6120214 นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
148 B6120238 นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
149 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
150 B6120283 นายชลันธร ภูมิคอนสาร SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
151 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
152 B6120313 นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
153 B6120320 นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
154 B6120344 นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
155 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
156 B6120436 นายกฤษฎา มาลาศรี SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
157 B6120443 นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
158 B6120450 นายธนัชชัย ศรีจันทร์อินทร์ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
159 B6120467 นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
160 B6120474 นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
161 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
162 B6135287 นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
163 B6135331 นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
164 B6135355 นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ SPORTS SCIENCE 5 10 0 114100 SPORT AND RECREATION
165 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
166 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ Electronic Engineering 5 10 1 114100 SPORT AND RECREATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ