ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6301859 นางสาววริศรา สีสด B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
2 B6301866 นางสาวจิฬาภรณ์ น้อยสุข B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
3 B6302030 นางสาววรรณภา สุทธิธรรม B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
4 B6302054 นางสาวชลิตรตา มีชัยยา B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
5 B6302078 นางสาวเจตสุภา สมคะเน B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
6 B6302085 นางสาวพลอยไพลิน พันธ์ศรีวนิช B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
7 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
8 B6314200 นางสาวเสาวภา รุ่งเรือง B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
9 B6314224 นางสาวเกษริน ต่อปัญญา B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
10 B6314248 นางสาวพัทธ์ธีรา ชัยศรีเศวตโชติ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
11 B6314255 นางสาวจิดาภา เชื้อกสิการ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
12 B6314262 นางสาวสโรชา มิพันธ์ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
13 B6314286 นางสาวณัฐวรรณ กีบสันเทียะ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
14 B6314316 นางสาวรัฐธญา ปลายชัยภูมิ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
15 B6314347 นางสาววริศรา ภูษาแก้ว B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
16 B6314354 นางสาววรรณวลี มะโนราช B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
17 B6314385 นางสาวภัทรวดี คนไว B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
18 B6314392 นางสาวอัครยา ดีใจ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
19 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
20 B6314446 นางสาวชนธิชา แนบกระโทก B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
21 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
22 B6314460 นางสาวพุทธรักษา กุลสุวรรณ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
23 B6314484 นางสาวศรสวรรค์ เขียวไธสง B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
24 B6314491 นางสาวสุพัตรา ติงสะ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
25 B6314620 นางสาวปทุมวดี โยวะ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
26 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
27 B6314682 นางสาวชุติกาญจน์ บุตรวิเศษ B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
28 B6314699 นางสาวศนิตา นนธิบุตร B.N.S. 1 60 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
29 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
30 B6314729 นางสาวอินทิรา เเสวงสุข B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
31 B6314743 นางสาวณัฐฐาวดี พูนสวาย B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
32 B6314750 นางสาวพัชรีพร สุวรรณศรี B.N.S. 1 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
33 B6302047 นางสาวบุญญิสา บุญชูเวชประเสริฐ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
34 B6302115 นางสาวภัทราวดี โต๊ะเงิน B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
35 B6302122 นางสาวยุพาพร เสนาฤทธิ์ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
36 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
37 B6314217 นางสาวปณัฐดา ศรีรักษา B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
38 B6314279 นางสาวสุมาลี นารินทร์ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
39 B6314293 นางสาวสุพัตรา บุญศรี B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
40 B6314378 นางสาวศุภธิดา เหนี่ยวบุบผา B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
41 B6314422 นายประวีณพล โยแก้ว B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
42 B6314477 นางสาวศิริวรรณ เนตรโกศล B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
43 B6314514 นางสาวอาพาพรรณ สุภาจิตร B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
44 B6314545 นางสาวพีรดา ภูมิแกดำ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
45 B6314552 นางสาวสุธิษา ตลับทอง B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
46 B6314569 นางสาวศุภาวรรณ พึ่งน้ำ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
47 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
48 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
49 B6314606 นางสาวรัตนาภรณ์ สุภิษะ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
50 B6314736 นางสาววรัทยา สอนวงษ์ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
51 B6334659 นางสาวสุธาสินี ผลไม้ B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
52 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
53 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
54 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย B.N.S. 2 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
55 B6229047 นางสาวรัศมี สายดวง B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
56 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
57 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
58 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
59 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
60 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
61 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์ B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
62 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
63 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
64 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
65 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
66 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
67 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
68 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
69 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
70 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน B.N.S. 3 10 0 109206 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ