ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง SPORTS SCIENCE 1 10 0 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
2 B5980369 นายเตชิต สระคำจันทร์ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
3 B5980512 นายชนพิพัฒน์ สารา SPORTS SCIENCE 1 10 0 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
4 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ SPORTS SCIENCE 1 10 0 114333 HEALTH BEHAVIOR IN LIFESTYLE
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ