ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
2 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 40 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
3 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
4 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
5 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
6 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
7 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
8 B6134389 นางสาวกรรณลลิล บาดกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
9 B6134563 นางสาวมัญลิกา สิงห์ดง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203415 BUSINESS JAPANESE II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ