ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
2 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
3 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
4 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 1 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
5 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
6 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
7 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
8 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
9 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
10 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
11 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
12 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
14 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
15 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
16 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
17 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
18 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
19 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 3 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
20 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
21 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
22 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
23 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
24 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
25 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
26 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
27 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
28 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
29 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
30 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
31 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
32 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
33 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
34 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
35 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
36 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
37 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
38 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
39 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
40 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
41 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
42 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
43 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
44 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
45 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
46 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
47 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
48 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
49 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 1 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
50 B6134488 นางสาวณัฐนิชาช์ นพเก้าศุภเศรษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
51 B6200213 นายเจษฎา ชูมี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
52 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
53 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
54 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
55 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
56 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
57 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
58 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
59 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
60 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
61 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
62 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
63 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
64 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
65 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
66 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
67 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
68 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
69 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
70 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
71 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
72 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
73 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
74 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
75 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
76 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
77 B6209605 นางสาวพิมพาวรรณ หมั้นทรัพย์ Civil Engineering 2 10 1 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
78 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
79 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
80 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 3 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
81 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
82 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
83 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
84 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
85 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
86 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
87 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
88 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
89 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ