ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
2 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
3 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
4 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
5 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
6 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
7 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
8 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 3 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
9 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
10 B6121006 นางสาวธนาภา ปัญญาดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
11 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
12 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
13 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
14 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
15 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
16 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
17 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
18 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
19 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
20 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
21 B6134426 นางสาวกาญจนา บอนคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
22 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
23 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
24 B6134488 นางสาวณัฐนิชาช์ นพเก้าศุภเศรษฐ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 W 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
25 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
26 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
27 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
28 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
29 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
30 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
31 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
32 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
33 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
34 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
35 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
36 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
37 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
38 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
39 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
40 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
41 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
42 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
43 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
44 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 3 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
45 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
46 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
47 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
48 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
49 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
50 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 3 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
51 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
52 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
53 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
54 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
55 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
56 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
57 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
58 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203325 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ