ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 W 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
2 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
3 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
4 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
5 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
6 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
7 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
8 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 60 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
9 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
10 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
11 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
12 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
13 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
14 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
15 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
16 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
17 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
18 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
19 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
20 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
21 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
22 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
23 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
24 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
25 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
26 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
27 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
28 B6210939 นายพงษ์ธนวัฒน์ รุจีธีรกุล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
29 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
30 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
31 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
32 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
33 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
34 B6231668 นางสาวภัทรพรรณ ขาวนิ่ม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
35 B6200213 นายเจษฎา ชูมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
36 B6200299 นางสาวกมลลักษณ์ คะษาวงค์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
37 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
38 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
39 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
40 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
41 B6205423 นางสาวพรรณอำไพ ธรรมาวัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
42 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
43 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
44 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
45 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
46 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
47 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
48 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
49 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
50 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
51 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
52 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
53 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
54 B6205843 นางสาวจีรนันท์ โฮ่จันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
55 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
56 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
57 B6205980 นางสาวปภาวรินทร์ พิเนตรเสถียร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
58 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
59 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
60 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
61 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
62 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
63 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
64 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
65 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
66 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
67 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
68 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
69 B6071615 นางสาวบุญฑิรา สาระศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 40 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
70 B6071868 นางสาวณัฐชา ด่านกระโทก MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 40 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
71 B6072230 นางสาวณัฐฌาญา ลมูลน้อย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 40 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
72 B6200411 นายเดชาพล แก้วคง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
73 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
74 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
75 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
76 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
77 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
78 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
79 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
80 B6206086 นางสาวสุดาพร การฟุ้ง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
81 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
82 B6206116 นางสาวศศิตา ชุนเกาะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
83 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 3 10 1 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
84 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
85 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
86 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
87 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
88 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
89 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 3 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
90 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 1 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
91 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
92 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
93 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 3 10 0 203324 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ