ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6072322 นายกวิน เรืองใสส่อง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
2 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
3 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
4 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
5 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
6 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
7 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
8 B6120894 นายติณณภพ เทาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 3 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
9 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
10 B6120962 นายณัชพัฒน์ บุญประสิทธิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
11 B6121006 นางสาวธนาภา ปัญญาดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
12 B6121082 นายทินภัทร พิพัฒน์สัจจา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
13 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
14 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
15 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
16 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
17 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
18 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
19 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
20 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
21 B6121648 นายวายุพงษ์ พรหมวิจารณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
22 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
23 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
24 B6134426 นางสาวกาญจนา บอนคำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
25 B6134464 นางสาวรินทร์ลภัส โชตน์รวีกำธร MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
26 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
27 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
28 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
29 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
30 B6120542 นายรัตน์ชล เกตุแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
31 B6120573 นายวัฒนชัย ขอพ่วงกลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 3 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
32 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
33 B6120696 นายธนาธิป จิตติรโกมล MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
34 B6120702 นายจักริน จิตรเพียรค้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
35 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
36 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 3 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
37 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
38 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 1 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
39 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
40 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
41 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
42 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
43 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
44 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
45 B6121341 นายพิชชากร ศรีชมมาลี MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
46 B6121372 นายพีรวิชญ์ เศรษฐสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
47 B6121402 นายปุณธนัช สมัครจิตร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
48 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
49 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
50 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
51 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
52 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
53 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
54 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
55 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 1 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
56 B6137311 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ