ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
2 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
3 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
4 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
5 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
6 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
7 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
8 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ