ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6072971 นางสาวรุจิรดา มะอาจเลิศ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
2 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
3 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
4 B6121143 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภมร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
5 B6121518 นางสาวศศิภา แสงพันธ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
6 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
7 B6134389 นางสาวพิมพ์ชนก บาดกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203413 JAPANESE III
8 B6134563 นางสาวมัญลิกา สิงห์ดง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203413 JAPANESE III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ