ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
2 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
3 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
4 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
5 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
6 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 1 203412 JAPANESE II
7 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
8 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203412 JAPANESE II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ