ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 0 203411 JAPANESE I
2 B5909988 นางสาวรุ่งฟ้า สิมศิริวัฒน์ TCE 1 10 1 203411 JAPANESE I
3 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 1 10 0 203411 JAPANESE I
4 B5918096 นางสาวภวรัญชน์ ปุยะติ TCE 1 10 3 203411 JAPANESE I
5 B6005504 นางสาวสุวิตรา มะณีออน CE 1 10 1 203411 JAPANESE I
6 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์ EE 1 10 0 203411 JAPANESE I
7 B6080198 นางสาวปิยธิดา เล็กมณี BIOLOGY 1 10 0 203411 JAPANESE I
8 B6105471 นายวงศพัทธ์ โจมพรม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 203411 JAPANESE I
9 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 203411 JAPANESE I
10 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203411 JAPANESE I
11 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 203411 JAPANESE I
12 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 1 203411 JAPANESE I
13 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 W 0 203411 JAPANESE I
14 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 203411 JAPANESE I
15 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 203411 JAPANESE I
16 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย Agricultural and Food Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
17 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
18 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์ Electronic Engineering 1 W 1 203411 JAPANESE I
19 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 203411 JAPANESE I
20 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 1 203411 JAPANESE I
21 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร Automotive Engineering 2 40 0 203411 JAPANESE I
22 B5919864 นายชัยณรงค์ ชำนาญพล IE 2 10 0 203411 JAPANESE I
23 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 3 203411 JAPANESE I
24 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว EE 2 10 0 203411 JAPANESE I
25 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง CPE 2 10 1 203411 JAPANESE I
26 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก BIOLOGY 2 10 0 203411 JAPANESE I
27 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร BIOLOGY 2 10 0 203411 JAPANESE I
28 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ BIOLOGY 2 10 0 203411 JAPANESE I
29 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 203411 JAPANESE I
30 B6208608 นายสรวิศ คำนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 1 203411 JAPANESE I
31 B6211851 นายสุทธิชัย บุญกอง Mechatronics Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
32 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร CE 2 10 0 203411 JAPANESE I
33 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน EE 2 10 0 203411 JAPANESE I
34 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ CE 2 10 1 203411 JAPANESE I
35 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 203411 JAPANESE I
36 B6301460 นางสาวอัญมณี เจริญรุ่งเรือง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 1 203411 JAPANESE I
37 B6333867 นายจุลพงษ์ จันท์หอมหวล INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 2 10 0 203411 JAPANESE I
38 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 2 10 1 203411 JAPANESE I
39 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 3 10 1 203411 JAPANESE I
40 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 3 10 1 203411 JAPANESE I
41 B6015893 นายรชต วิเศษ ME 3 10 0 203411 JAPANESE I
42 B6020712 นายพงศ์ศิริ ผดุงขันธ์ CPE 3 10 0 203411 JAPANESE I
43 B6022938 นางสาวณฐิฌา เหล่าชินชาติ Mechatronics Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
44 B6023522 นางสาวมณีวรรณ ชั่งหนอง Mechatronics Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
45 B6023584 นางสาวกานต์ธิดา คงทวี Mechatronics Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
46 B6023614 นางสาวจุฑามาศ เพชรเดช Mechatronics Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
47 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี CPE 3 10 0 203411 JAPANESE I
48 B6118617 นายธนภัทร ผู้มีสัตย์ EE 3 10 1 203411 JAPANESE I
49 B6122621 นางสาวสุชานันท์ ถนอมศักดิ์ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 203411 JAPANESE I
50 B6122843 นายกิตติภูมิ แสวงผล INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 3 10 0 203411 JAPANESE I
51 B6301330 นางสาวสโรชา แสไพศาล INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 3 203411 JAPANESE I
52 B6301422 นางสาวพรภัทร อมรโมฬี INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 3 10 0 203411 JAPANESE I
53 B6320508 นางสาวภัสสร พุทธิพงษ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Technology) 3 10 3 203411 JAPANESE I
54 B6321253 นางสาววะรินรัก ทีเกาะ TCE 3 10 1 203411 JAPANESE I
55 B6327088 นางสาวศศิธร วังหอม EE 3 10 1 203411 JAPANESE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ