ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6009373 นางสาวศรัณยา ซองกิ่ง Electronic Engineering 1 10 0 203411 JAPANESE I
2 B6019655 นายภูริชกานต์ สงขุนทด Electronic Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
3 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์ CPE 1 10 0 203411 JAPANESE I
4 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203411 JAPANESE I
5 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203411 JAPANESE I
6 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203411 JAPANESE I
7 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203411 JAPANESE I
8 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 203411 JAPANESE I
9 B6209605 นางสาวพิมพัช มนัสธนบดี Civil Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
10 B6209612 นางสาวนาแดช โมนิก ชิปโปซ์ Mechanical Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
11 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 203411 JAPANESE I
12 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 1 10 0 203411 JAPANESE I
13 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก CPE 1 10 0 203411 JAPANESE I
14 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์ CE 1 10 0 203411 JAPANESE I
15 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข Automotive Engineering 1 10 0 203411 JAPANESE I
16 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล MATHEMATICS 1 10 0 203411 JAPANESE I
17 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี CPE 1 10 0 203411 JAPANESE I
18 B6422271 นางสาวทฤฒมน สิงห์ทอง DOCTOR OF MEDICINE 1 10 0 203411 JAPANESE I
19 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ CPE 2 10 0 203411 JAPANESE I
20 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล CPE 2 10 0 203411 JAPANESE I
21 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา CPE 2 10 1 203411 JAPANESE I
22 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย ChemE 2 W 0 203411 JAPANESE I
23 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 203411 JAPANESE I
24 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 203411 JAPANESE I
25 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 2 10 0 203411 JAPANESE I
26 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 2 10 1 203411 JAPANESE I
27 B6231804 นายกิตติภพ แทนค้ำ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 1 203411 JAPANESE I
28 B6231880 นายธนดล โพธิ์ศรี INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 2 10 1 203411 JAPANESE I
29 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 203411 JAPANESE I
30 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา PE 2 10 0 203411 JAPANESE I
31 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา Automotive Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
32 B6315306 นายสุพจน์ เหมพิทักษ์ Mechatronics Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
33 B6315412 นางสาวมณีรัตน์ เหมะธุลิน Mechatronics Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
34 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา Mechatronics Engineering 2 10 1 203411 JAPANESE I
35 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด Automotive Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
36 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว CE 2 10 1 203411 JAPANESE I
37 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร EE 2 10 0 203411 JAPANESE I
38 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี Mechatronics Engineering 2 W 0 203411 JAPANESE I
39 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์ Electronic Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
40 B6430108 นางสาววิมาฎา โกสาวัง N/A 2 10 1 203411 JAPANESE I
41 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ ME 3 10 0 203411 JAPANESE I
42 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี IE 3 10 0 203411 JAPANESE I
43 B6117610 นายชิษณุพงษ์ อุดม IE 3 10 1 203411 JAPANESE I
44 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา ENVIRONMENTAL HEALTH 3 10 0 203411 JAPANESE I
45 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี Metallurgical Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
46 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 203411 JAPANESE I
47 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
48 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 203411 JAPANESE I
49 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 203411 JAPANESE I
50 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 203411 JAPANESE I
51 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 203411 JAPANESE I
52 B6214234 นางสาวอารยา ชาติไทย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 3 10 1 203411 JAPANESE I
53 B6316266 นายสิรวิชญ์ สวัสดี CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 3 10 0 203411 JAPANESE I
54 B6420147 นางสาวศรัณย์พร ยอดตา Environmental Engineering 3 10 0 203411 JAPANESE I
55 B6424923 นางสาวพิชญา ปัญญานุกุล DOCTOR OF MEDICINE 3 10 0 203411 JAPANESE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ