ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น Environmental Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
2 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง EE 1 40 0 203411 JAPANESE I
3 B6065539 นางสาววิชุดา พิกุลศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 203411 JAPANESE I
4 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 40 0 203411 JAPANESE I
5 B6104085 นายเดชพร ครองสิน CPE 1 10 1 203411 JAPANESE I
6 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 W 0 203411 JAPANESE I
7 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม CPE 1 10 0 203411 JAPANESE I
8 B6207557 นางสาวไอรดา ใจเที่ยง FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 203411 JAPANESE I
9 B6219079 นางสาวนิภาดา โยมโคต ChemE 1 10 0 203411 JAPANESE I
10 B6219512 นางสาววริศรา วงค์สุพรรณ์ Geological Engineering 1 10 1 203411 JAPANESE I
11 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 60 1 203411 JAPANESE I
12 B6236670 นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ FOOD TECHNOLOGY 1 10 0 203411 JAPANESE I
13 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 1 60 1 203411 JAPANESE I
14 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล CPE 1 10 0 203411 JAPANESE I
15 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย IE 2 10 0 203411 JAPANESE I
16 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา ME 2 10 1 203411 JAPANESE I
17 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม Automotive Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
18 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
19 B6214036 นายไกรสร เลี้ยงพรหม ME 2 10 1 203411 JAPANESE I
20 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 2 10 0 203411 JAPANESE I
21 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
22 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์ EE 2 10 0 203411 JAPANESE I
23 B6307165 นายนัทธ์พสิษฐ์ ธนอุดมประภัทร์ EE 2 10 0 203411 JAPANESE I
24 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์ ME 2 10 0 203411 JAPANESE I
25 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล EE 2 10 0 203411 JAPANESE I
26 B6313524 นางสาวกานต์มณี ระหาญนอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 W 1 203411 JAPANESE I
27 B6313555 นางสาวปรีญาภัสสร เกื้อเจริญรัตน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 W 0 203411 JAPANESE I
28 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม Agricultural and Food Engineering 2 10 0 203411 JAPANESE I
29 B6331863 นางสาวชนิสรา ลิขิตพัฒนานุกูล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 1 203411 JAPANESE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ