ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714407 นายสุวิชาน ปราณวิจิตรกุล CE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
2 B5909414 นางสาวเพ็ญพิชชา เนตรทิพย์ CME 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
3 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
4 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ Agricultural and Food Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
5 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
6 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
7 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน Agricultural and Food Engineering 1 60 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
8 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
9 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
10 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว Metallurgical Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
11 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี Automotive Engineering 1 40 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
12 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
13 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
14 B6003906 นายธนพล เสาวภาคย์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
15 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์ Metallurgical Engineering 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
16 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี Metallurgical Engineering 1 40 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
17 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
18 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
19 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว EE 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
20 B6012212 นายณัฐชา อรรคสูรย์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
21 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
22 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก Metallurgical Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
23 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
24 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ Environmental Engineering 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
25 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
26 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
27 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์ Metallurgical Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
28 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
29 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
30 B6024413 นายเวทย์วิวัฒน์ ชื่อดำรงรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
31 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
32 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
33 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
34 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
35 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
36 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
37 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
38 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
39 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
40 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
41 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 40 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
42 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
43 B6101558 นายปภากรณ์ ปานประภากร Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
44 B6102036 นายธนากร ขอนแก่น Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
45 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
46 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
47 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
48 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม TCE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
49 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี Metallurgical Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
50 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
51 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์ Metallurgical Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
52 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
53 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
54 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
55 B6120719 นางสาวปฏิตตา จุไรวรรณสุทธิ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
56 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
57 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
58 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
59 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
60 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป B.N.S. 1 60 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
61 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
62 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
63 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
64 B6203467 นายชนกานต์ พิมพ์สวย Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
65 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
66 B6203641 นายมงคล พิลาภ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
67 B6203702 นายสหัสศวรรษ ศรัทธาคลัง Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
68 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
69 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
70 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
71 B6203931 นายบรรพต ภูมิโคกรักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
72 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
73 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
74 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
75 B6211561 นายธนาคาร ชาลีวรรณ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
76 B6211608 นางสาวขวัญเรือน ถ่อนสันเทียะ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
77 B6211646 นายทศพร พันธ์ศรี Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
78 B6211684 นางสาวอทิตยา ดำริห์สระน้อย Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
79 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
80 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
81 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
82 B6211844 นายคณุตม์ การุญ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
83 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
84 B6211899 นายนูรคอยรี เจะเตะ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
85 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์ Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
86 B6212162 นางสาวสรัลชนา นพพลกรัง Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
87 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
88 B6212483 นายวิสิฐศักดิ์ แคนสา Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
89 B6212506 นางสาวจิรัชญา ปัญญาทิพย์ Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
90 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ CE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
91 B6217532 นายชยางกูร เท้าไม้สน PRECISION ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
92 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
93 B6221591 นางสาวจุฑาพร พุ่มหลิ่ง PE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
94 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
95 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
96 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์ CE 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
97 B6229467 นางสาวสุธินันท์ สืบพันธุ์ Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
98 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง CE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
99 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
100 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
101 B6233686 นางสาวปิยจิต อะนำกุล Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
102 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
103 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
104 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
105 B6235352 นายภูวดลบดินทร์ ธาตุดี Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
106 B6235413 นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
107 B6235420 นางสาวกัณฑริการ์ ศรีบัวแก้ว Mechatronics Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
108 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
109 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์ Agricultural and Food Engineering 1 W 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
110 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์ PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
111 B6239121 นายเจตนิพิฐ สุตโรจประจักษ์ PRECISION ENGINEERING 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
112 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน Metallurgical Engineering 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
113 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ CPE 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
114 B6305178 นางสาวปิยดา กลัดหงิม N/A 1 60 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
115 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ Environmental Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
116 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
117 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
118 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา Metallurgical Engineering 1 10 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
119 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว N/A 1 60 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
120 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ N/A 1 60 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
121 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
122 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง N/A 1 60 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
123 B6336592 นางสาวน้ำเพชร วิปสูงเนิน PRECISION ENGINEERING 1 60 0 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
124 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป PRECISION ENGINEERING 1 10 1 303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ