ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน EE 1 10 0 203403 CHINESE III
2 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
3 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
4 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203403 CHINESE III
5 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
6 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
7 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
8 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
9 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
10 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
11 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
12 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
13 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
14 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
15 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
16 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
17 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
18 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
19 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
20 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
21 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
22 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
23 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
24 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
25 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
26 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
27 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
28 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
29 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
30 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
31 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
32 B6230098 นางสาวจิดาภา พันธุรักษ์ HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203403 CHINESE III
33 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
34 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
35 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
36 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์ MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
37 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 0 203403 CHINESE III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ