ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
2 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
3 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
4 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
5 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
6 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
7 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
8 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
9 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
10 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
11 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
12 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
13 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
14 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
15 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
16 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
17 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
18 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
19 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
20 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
21 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
22 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
23 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203403 CHINESE III
24 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
25 B6137304 นางสาวอรยา วันดี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203403 CHINESE III
26 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
27 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
28 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
29 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
30 B6120641 นางสาวอรสา งามสาธิต MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 3 203403 CHINESE III
31 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 3 203403 CHINESE III
32 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
33 B6120832 นางสาวมนัสวีร์ โตทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
34 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
35 B6120900 นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
36 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
37 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
38 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
39 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
40 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
41 B6121075 นางสาวกชกร พ่อคำไพ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
42 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
43 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
44 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
45 B6121303 นางสาวธัญญลักษณ์ เล้าเจริญพานิชย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
46 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
47 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
48 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
49 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
50 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
51 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
52 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
53 B6121587 นางสาวหยกไพลิน โอวาทกานนท์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
54 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203403 CHINESE III
55 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
56 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203403 CHINESE III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ