ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 1 10 1 203401 CHINESE I
2 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ CPE 1 10 0 203401 CHINESE I
3 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน Automotive Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
4 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง EE 1 10 0 203401 CHINESE I
5 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ CPE 1 10 0 203401 CHINESE I
6 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น Geological Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
7 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง EE 1 10 1 203401 CHINESE I
8 B6111359 นายณัฐพงศ์ พูลเพิ่ม IE 1 10 0 203401 CHINESE I
9 B6112059 นายภากร มวมขุนทด PE 1 10 0 203401 CHINESE I
10 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 203401 CHINESE I
11 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 1 10 0 203401 CHINESE I
12 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 1 10 0 203401 CHINESE I
13 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 1 10 3 203401 CHINESE I
14 B6115982 นางสาวภัทราพร สุภาพร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 203401 CHINESE I
15 B6119560 นางสาวภัทรพรรณ นามไธสง Chemistry 1 10 0 203401 CHINESE I
16 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 1 10 0 203401 CHINESE I
17 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 203401 CHINESE I
18 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 3 203401 CHINESE I
19 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 1 10 0 203401 CHINESE I
20 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
21 B6136901 นายปฏิภาณ สิงห์โนนตาด TCE 1 10 0 203401 CHINESE I
22 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง Transportation And Logistics Engineering 1 10 3 203401 CHINESE I
23 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 203401 CHINESE I
24 B6207298 นางสาวสุธิดา วิจบ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 203401 CHINESE I
25 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์ IE 1 10 1 203401 CHINESE I
26 B6210090 นางสาวธัญลักษณ์ เจียกกลาง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 203401 CHINESE I
27 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 203401 CHINESE I
28 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ MATHEMATICS 1 10 0 203401 CHINESE I
29 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
30 B6216887 นายดนุชา แกมคำ IE 1 10 1 203401 CHINESE I
31 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 203401 CHINESE I
32 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์ IE 1 10 0 203401 CHINESE I
33 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ Transportation And Logistics Engineering 1 10 1 203401 CHINESE I
34 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร IE 1 10 0 203401 CHINESE I
35 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง MATHEMATICS 1 10 0 203401 CHINESE I
36 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย Transportation And Logistics Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
37 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด PE 1 10 0 203401 CHINESE I
38 B6231200 นางสาวณัฏฐณิชา สังสกฤษณ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 3 203401 CHINESE I
39 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา INFORMATION SCIENCE 1 10 3 203401 CHINESE I
40 B6234683 นางสาวจิรัชญา เชื้อพหล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 203401 CHINESE I
41 B6234713 นายอนุวรรตน์ เนนเลิศ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 1 203401 CHINESE I
42 B6237363 นายจารุพงษ์ ราชบัวศรี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 203401 CHINESE I
43 B6237530 นายธนพล บุตรสาลี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 203401 CHINESE I
44 B6239299 นายนันทวัฒน์ ดีปะวี PRECISION ENGINEERING 1 10 1 203401 CHINESE I
45 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว Electronic Engineering 1 10 3 203401 CHINESE I
46 B6327019 นายรวิศวร์ เวทยะเวทิน CE 1 10 1 203401 CHINESE I
47 B5952700 นางสาวพรพรรณ สวนกระโจม FOOD TECHNOLOGY 2 10 0 203401 CHINESE I
48 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 203401 CHINESE I
49 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 203401 CHINESE I
50 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
51 B6104320 นายวุฒิศักดิ์ คุชิตา CPE 2 10 3 203401 CHINESE I
52 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
53 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
54 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
55 B6110109 นางสาวปภัสสวรรณ ผลนาค EE 2 10 1 203401 CHINESE I
56 B6112820 นางสาวปรียาพร รองศักดิ์ Electronic Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
57 B6113681 นางสาวชลิตา วงษ์หนู EE 2 10 0 203401 CHINESE I
58 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
59 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ MATHEMATICS 2 10 0 203401 CHINESE I
60 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน MATHEMATICS 2 10 0 203401 CHINESE I
61 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
62 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
63 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี IE 2 10 0 203401 CHINESE I
64 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง IE 2 10 0 203401 CHINESE I
65 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี Transportation And Logistics Engineering 2 10 3 203401 CHINESE I
66 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 203401 CHINESE I
67 B6207762 นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข FOOD TECHNOLOGY 2 10 1 203401 CHINESE I
68 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 2 10 1 203401 CHINESE I
69 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ Agricultural and Food Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
70 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง Transportation And Logistics Engineering 2 10 3 203401 CHINESE I
71 B6216368 นายอภิชาติ ฟองชัย CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 203401 CHINESE I
72 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
73 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์ Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
74 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์ Transportation And Logistics Engineering 2 10 3 203401 CHINESE I
75 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์ IE 2 10 0 203401 CHINESE I
76 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
77 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา IE 2 10 0 203401 CHINESE I
78 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์ CPE 2 10 1 203401 CHINESE I
79 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี IE 2 10 0 203401 CHINESE I
80 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 2 10 0 203401 CHINESE I
81 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก Agricultural and Food Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
82 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น IE 2 10 0 203401 CHINESE I
83 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์ Transportation And Logistics Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
84 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง Transportation And Logistics Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
85 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 2 10 3 203401 CHINESE I
86 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 203401 CHINESE I
87 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 2 10 1 203401 CHINESE I
88 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี TCE 2 10 0 203401 CHINESE I
89 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา TCE 2 10 0 203401 CHINESE I
90 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว CPE 2 10 1 203401 CHINESE I
91 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์ CPE 2 10 1 203401 CHINESE I
92 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ Electronic Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
93 B5901258 นางสาวจีนิณีย์ คุปตวุฒินันท์ CPE 3 10 0 203401 CHINESE I
94 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
95 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี INFORMATION SCIENCE 3 10 0 203401 CHINESE I
96 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
97 B6113650 นางสาวสิรภัทร วงษ์มิตรแท้ Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
98 B6114015 นายคมสัน วารีศรี IE 3 10 1 203401 CHINESE I
99 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
100 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด FOOD TECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
101 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา FOOD TECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
102 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย FOOD TECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
103 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 0 203401 CHINESE I
104 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
105 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา CERAMIC ENGINEERING 3 10 0 203401 CHINESE I
106 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน IE 3 10 0 203401 CHINESE I
107 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์ IE 3 10 0 203401 CHINESE I
108 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
109 B6205027 นายญาณภัทร เคนวิเศษ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 203401 CHINESE I
110 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ Automotive Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
111 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ Transportation And Logistics Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
112 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย Mechatronics Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
113 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ Mechatronics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
114 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
115 B6213725 นางสาวชนิดาภา นิลสุข IE 3 10 0 203401 CHINESE I
116 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน IE 3 10 0 203401 CHINESE I
117 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
118 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
119 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร Automotive Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
120 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
121 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
122 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน IE 3 10 0 203401 CHINESE I
123 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์ IE 3 10 0 203401 CHINESE I
124 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
125 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
126 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว IE 3 10 0 203401 CHINESE I
127 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
128 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง Transportation And Logistics Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
129 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์ IE 3 10 0 203401 CHINESE I
130 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย Automotive Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
131 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
132 B6224226 นางสาวปริญญา สีเมืองเพีย IE 3 10 0 203401 CHINESE I
133 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
134 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร PE 3 10 0 203401 CHINESE I
135 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
136 B6227029 นายณรงเดช คำมูล IE 3 10 0 203401 CHINESE I
137 B6227722 นายธีรภัทร ฤทธิ์กำลัง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 203401 CHINESE I
138 B6227791 นายศุภกร ขุนทอง INFORMATION SCIENCE 3 10 3 203401 CHINESE I
139 B6227838 นายจิรานุวัฒน์ สุขใจ INFORMATION SCIENCE 3 10 0 203401 CHINESE I
140 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
141 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส Transportation And Logistics Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
142 B6231729 นายธน บุญสร้าง INFORMATION SCIENCE 3 10 0 203401 CHINESE I
143 B6231835 นางสาวชนัญชิดา ปานสุข INFORMATION SCIENCE 3 10 3 203401 CHINESE I
144 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ PE 3 10 3 203401 CHINESE I
145 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์ IE 4 10 0 203401 CHINESE I
146 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 4 10 1 203401 CHINESE I
147 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์ ME 4 10 0 203401 CHINESE I
148 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
149 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
150 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ ME 4 10 0 203401 CHINESE I
151 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
152 B6111571 นางสาวมินตรา เพียเอีย Agricultural and Food Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
153 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
154 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
155 B6119454 นางสาวจณิสตา เจียวิทยนันท์ Chemistry 4 10 1 203401 CHINESE I
156 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
157 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 3 203401 CHINESE I
158 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 4 10 0 203401 CHINESE I
159 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 4 10 0 203401 CHINESE I
160 B6200756 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเลยะสกุล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 4 10 0 203401 CHINESE I
161 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 4 10 0 203401 CHINESE I
162 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
163 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
164 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 1 203401 CHINESE I
165 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา Electronic Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
166 B6207663 นางสาวดุสิตา ยังกลาง FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
167 B6207830 นางสาวอาภาสิริ บัวสอน FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
168 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
169 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
170 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
171 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
172 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง ME 4 10 0 203401 CHINESE I
173 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
174 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
175 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
176 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
177 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ Transportation And Logistics Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
178 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด IE 4 10 1 203401 CHINESE I
179 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
180 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์ IE 4 10 0 203401 CHINESE I
181 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
182 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ PRECISION ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
183 B6231323 นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์ FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
184 B6231347 นางสาวลลิตา วรรณสา FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
185 B6231354 นางสาวธิชา ชำนาญหมอ FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
186 B6234454 Mr.Nguon Makara Civil Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
187 B6237417 นางสาวอริษรา โตกราน PRECISION ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
188 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม CE 4 10 3 203401 CHINESE I
189 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ Geological Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
190 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ Geological Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
191 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ Geological Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
192 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่ Agricultural and Food Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
193 B6109493 นางสาวภริดา ประจิตต์ EE 5 10 0 203401 CHINESE I
194 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 5 10 0 203401 CHINESE I
195 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง INFORMATION SCIENCE 5 10 0 203401 CHINESE I
196 B6204945 นายอิทธิพล สิงห์ประเสริฐ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 5 10 0 203401 CHINESE I
197 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี INFORMATION SCIENCE 5 10 0 203401 CHINESE I
198 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน INFORMATION SCIENCE 5 10 0 203401 CHINESE I
199 B6205249 นางสาวกัลยรัตน์ พร้อมจะบก INFORMATION SCIENCE 5 10 0 203401 CHINESE I
200 B6206444 นางสาวกนกวรรณ วรวงศ์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 203401 CHINESE I
201 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
202 B6207137 นางสาวกตัญญุตา กิ่งโคกกรวด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 5 10 0 203401 CHINESE I
203 B6207335 นางสาวเบญจาภา ศุภพันธุ์มณี FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
204 B6207434 นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
205 B6207588 นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
206 B6207694 นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
207 B6207731 นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี FOOD TECHNOLOGY 5 10 1 203401 CHINESE I
208 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
209 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์ Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
210 B6209650 นางสาวณิชา อำนาจ Mechanical Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
211 B6209667 นายเธียรพงศ์ เจริญวงศ์ Mechanical Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
212 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ Civil Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
213 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต Civil Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
214 B6209803 นางสาวเวธกา เตียนพลกรัง Mechanical Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
215 B6210977 นางสาวกันตยา มีกว้าน INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 5 10 0 203401 CHINESE I
216 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง EE 5 10 0 203401 CHINESE I
217 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
218 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
219 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
220 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
221 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
222 B6219581 นางสาววราณี มีโชค Transportation And Logistics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
223 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์ Geological Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
224 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ Transportation And Logistics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
225 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา Geological Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
226 B6227500 นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
227 B6227524 นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
228 B6231293 นางสาวณฐกมล คำด้วง FOOD TECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
229 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 10 0 203401 CHINESE I
230 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 5 10 0 203401 CHINESE I
231 B6234423 Mr.Sisamone Phongthavongsa Mechanical Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
232 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว Geological Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
233 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
234 B5916177 นายชาญชัย คงขาว CPE 6 10 0 203401 CHINESE I
235 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล Metallurgical Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
236 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
237 B6102784 นางสาวเอมมิกา กลอนกลาง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
238 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข CPE 6 10 0 203401 CHINESE I
239 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
240 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
241 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
242 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
243 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
244 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
245 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
246 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง TCE 6 10 1 203401 CHINESE I
247 B6106126 นางสาวธนัชชา ชูช่วย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
248 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ Metallurgical Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
249 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม Metallurgical Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
250 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
251 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
252 B6107376 นายพิทักษ์ ทองรอด ME 6 10 0 203401 CHINESE I
253 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข ME 6 10 0 203401 CHINESE I
254 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
255 B6108809 นางสาวชุติมา บุญกล้า PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
256 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์ CPE 6 10 0 203401 CHINESE I
257 B6109615 นายจิรวงศ์ ปราบประจิตร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
258 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี ME 6 10 0 203401 CHINESE I
259 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล ME 6 10 0 203401 CHINESE I
260 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ PE 6 10 0 203401 CHINESE I
261 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
262 B6112226 นางสาวภัทรวดี มาตา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
263 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
264 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม Agricultural and Food Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
265 B6115678 นางสาววิไลพร สีหัวโทน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
266 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
267 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) 6 10 0 203401 CHINESE I
268 B6122980 นางสาวกันยารัตน์ ฉุยฉาย INFORMATION SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
269 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
270 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
271 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
272 B6135720 นายภูรินทร์ อัฐนาค Mechatronics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
273 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ IE 6 10 1 203401 CHINESE I
274 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล IE 6 10 1 203401 CHINESE I
275 B6213749 นางสาวกรชวัล อรัญปาน PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 6 10 1 203401 CHINESE I
276 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
277 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์ IE 6 10 1 203401 CHINESE I
278 B6337001 นายวริชญ์ พิชัยพงค์ N/A 6 10 0 203401 CHINESE I
279 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง PRECISION ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
280 B6424947 นางสาวกมลลักษณ์ สุพรรณ์ DOCTOR OF MEDICINE 6 10 1 203401 CHINESE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ