ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 0 203401 CHINESE I
2 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย PE 1 10 0 203401 CHINESE I
3 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
4 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน Agricultural and Food Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
5 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว Agricultural and Food Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
6 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
7 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย CE 1 10 1 203401 CHINESE I
8 B6071967 นายอำพล จุไรย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 40 0 203401 CHINESE I
9 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
10 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล TCE 1 10 0 203401 CHINESE I
11 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง TCE 1 10 0 203401 CHINESE I
12 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป B.N.S. 1 60 0 203401 CHINESE I
13 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม Automotive Engineering 1 10 0 203401 CHINESE I
14 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 203401 CHINESE I
15 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร ME 1 10 1 203401 CHINESE I
16 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 203401 CHINESE I
17 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล ME 1 10 1 203401 CHINESE I
18 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ ME 1 10 0 203401 CHINESE I
19 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์ ME 1 10 3 203401 CHINESE I
20 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร ME 1 10 3 203401 CHINESE I
21 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง ME 1 10 1 203401 CHINESE I
22 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 203401 CHINESE I
23 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ ME 1 10 0 203401 CHINESE I
24 B6215835 นายธนิสร มรรคณา ME 1 10 0 203401 CHINESE I
25 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม ME 1 10 0 203401 CHINESE I
26 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย ME 1 10 0 203401 CHINESE I
27 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน ME 1 10 0 203401 CHINESE I
28 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 203401 CHINESE I
29 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ ME 1 10 0 203401 CHINESE I
30 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 1 10 3 203401 CHINESE I
31 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง Automotive Engineering 1 10 1 203401 CHINESE I
32 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น ME 1 10 1 203401 CHINESE I
33 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 203401 CHINESE I
34 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย ME 1 10 3 203401 CHINESE I
35 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 0 203401 CHINESE I
36 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 1 203401 CHINESE I
37 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 0 203401 CHINESE I
38 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 1 10 3 203401 CHINESE I
39 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล AERONAUTICAL ENGINEERING 1 10 1 203401 CHINESE I
40 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 1 10 1 203401 CHINESE I
41 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 2 40 0 203401 CHINESE I
42 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ TCE 2 40 1 203401 CHINESE I
43 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี CPE 2 10 1 203401 CHINESE I
44 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
45 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ CPE 2 10 0 203401 CHINESE I
46 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที EE 2 10 1 203401 CHINESE I
47 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
48 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง Transportation And Logistics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
49 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์ CPE 2 10 0 203401 CHINESE I
50 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ PE 2 W 1 203401 CHINESE I
51 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง Metallurgical Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
52 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์ EE 2 10 1 203401 CHINESE I
53 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ PE 2 W 0 203401 CHINESE I
54 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
55 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
56 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
57 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์ CPE 2 10 0 203401 CHINESE I
58 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต Manufacturing Automation and Robotics Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
59 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา Chemistry 2 10 0 203401 CHINESE I
60 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ Chemistry 2 10 0 203401 CHINESE I
61 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล Chemistry 2 10 0 203401 CHINESE I
62 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก INFORMATION SCIENCE 2 10 0 203401 CHINESE I
63 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี INFORMATION SCIENCE 2 10 0 203401 CHINESE I
64 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร PE 2 W 1 203401 CHINESE I
65 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน ME 2 10 1 203401 CHINESE I
66 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์ CERAMIC ENGINEERING 2 60 1 203401 CHINESE I
67 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 203401 CHINESE I
68 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 203401 CHINESE I
69 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่ TCE 2 10 1 203401 CHINESE I
70 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู TCE 2 10 0 203401 CHINESE I
71 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี Agricultural and Food Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
72 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 1 203401 CHINESE I
73 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ ME 2 10 1 203401 CHINESE I
74 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา TCE 2 10 1 203401 CHINESE I
75 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ TCE 2 10 1 203401 CHINESE I
76 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 2 10 0 203401 CHINESE I
77 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 203401 CHINESE I
78 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2 10 0 203401 CHINESE I
79 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี FOOD TECHNOLOGY 2 60 0 203401 CHINESE I
80 B6234393 Mr.MENGKONG LOR Mechanical Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
81 B6234416 Mr.Long Mengly Mechanical Engineering 2 10 3 203401 CHINESE I
82 B6234461 Mr.Ly Chhayleang Civil Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
83 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP Mechanical Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
84 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ TCE 2 10 3 203401 CHINESE I
85 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์ ME 2 10 1 203401 CHINESE I
86 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา Electronic Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
87 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว Automotive Engineering 3 40 1 203401 CHINESE I
88 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ ME 3 40 0 203401 CHINESE I
89 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์ ME 3 40 0 203401 CHINESE I
90 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง CPE 3 10 0 203401 CHINESE I
91 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง Metallurgical Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
92 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์ Electronic Engineering 3 W 0 203401 CHINESE I
93 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง Metallurgical Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
94 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์ Electronic Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
95 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา ME 3 10 0 203401 CHINESE I
96 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย Electronic Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
97 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน Electronic Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
98 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 203401 CHINESE I
99 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ TCE 3 10 3 203401 CHINESE I
100 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 1 203401 CHINESE I
101 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 203401 CHINESE I
102 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 3 10 1 203401 CHINESE I
103 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน TCE 3 10 1 203401 CHINESE I
104 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ Electronic Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
105 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์ CE 3 10 1 203401 CHINESE I
106 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย TCE 3 10 0 203401 CHINESE I
107 B6215729 นายชาญนที เนนชู ME 3 10 0 203401 CHINESE I
108 B6215743 นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน ME 3 10 1 203401 CHINESE I
109 B6216245 นายทิวากร ขัดโพธิ์ ME 3 10 3 203401 CHINESE I
110 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 3 10 0 203401 CHINESE I
111 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร Electronic Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
112 B6218874 นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย ME 3 10 1 203401 CHINESE I
113 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร CE 3 10 1 203401 CHINESE I
114 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล TCE 3 10 1 203401 CHINESE I
115 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 3 10 0 203401 CHINESE I
116 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ Electronic Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
117 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด Transportation And Logistics Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
118 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง Transportation And Logistics Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
119 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี AERONAUTICAL ENGINEERING 3 10 1 203401 CHINESE I
120 B6225575 นางสาววิภาพร บุญโสม Environmental Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
121 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย TCE 3 10 3 203401 CHINESE I
122 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม TCE 4 10 1 203401 CHINESE I
123 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
124 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
125 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา TCE 4 10 0 203401 CHINESE I
126 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
127 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร ME 4 10 0 203401 CHINESE I
128 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
129 B6203078 นายธนพล จิตจักร ME 4 10 3 203401 CHINESE I
130 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 203401 CHINESE I
131 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง Geological Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
132 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม Transportation And Logistics Engineering 4 10 3 203401 CHINESE I
133 B6213978 นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ ME 4 10 0 203401 CHINESE I
134 B6214388 นายศรราม คงสัตรา ME 4 10 3 203401 CHINESE I
135 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ IE 4 10 0 203401 CHINESE I
136 B6214784 นายสุธิมนต์ คำมาปัน Electronic Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
137 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์ Electronic Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
138 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช ME 4 10 0 203401 CHINESE I
139 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ ME 4 10 0 203401 CHINESE I
140 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา ME 4 10 0 203401 CHINESE I
141 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ ME 4 10 3 203401 CHINESE I
142 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย IE 4 10 0 203401 CHINESE I
143 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน ME 4 10 1 203401 CHINESE I
144 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 4 10 3 203401 CHINESE I
145 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม CERAMIC ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
146 B6219642 นายสมรรถวัฒน์ กาญจนนพวงศ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 3 203401 CHINESE I
147 B6219895 นางสาวศิโรรัตน์ ทองสามัญ Electronic Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
148 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี ME 4 10 0 203401 CHINESE I
149 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี Metallurgical Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
150 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร ME 4 10 0 203401 CHINESE I
151 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
152 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี Transportation And Logistics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
153 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร ME 4 10 1 203401 CHINESE I
154 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ CPE 4 10 1 203401 CHINESE I
155 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ Mechatronics Engineering 4 10 3 203401 CHINESE I
156 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี ME 4 10 0 203401 CHINESE I
157 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
158 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ AERONAUTICAL ENGINEERING 4 10 0 203401 CHINESE I
159 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา INFORMATION SCIENCE 4 10 0 203401 CHINESE I
160 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์ Transportation And Logistics Engineering 4 10 3 203401 CHINESE I
161 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ INFORMATION SCIENCE 4 10 1 203401 CHINESE I
162 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ ME 4 10 3 203401 CHINESE I
163 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก ME 4 10 3 203401 CHINESE I
164 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน Metallurgical Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
165 B6336042 นายพงศกร ศรีใส PE 4 10 1 203401 CHINESE I
166 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
167 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
168 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น PE 5 10 0 203401 CHINESE I
169 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว CPE 5 10 1 203401 CHINESE I
170 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา EE 5 10 0 203401 CHINESE I
171 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย EE 5 10 1 203401 CHINESE I
172 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ PE 5 10 0 203401 CHINESE I
173 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ CPE 5 10 1 203401 CHINESE I
174 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก Transportation And Logistics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
175 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
176 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
177 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
178 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
179 B6115111 นางสาวพรภัทรา สหกิจชัชวาล Transportation And Logistics Engineering 5 10 3 203401 CHINESE I
180 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
181 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
182 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
183 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
184 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
185 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
186 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ ME 5 10 0 203401 CHINESE I
187 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป Automotive Engineering 5 10 3 203401 CHINESE I
188 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม ME 5 10 1 203401 CHINESE I
189 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์ ME 5 10 1 203401 CHINESE I
190 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา ME 5 10 0 203401 CHINESE I
191 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
192 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง ME 5 10 0 203401 CHINESE I
193 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
194 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 3 203401 CHINESE I
195 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน CE 5 10 3 203401 CHINESE I
196 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร ME 5 10 3 203401 CHINESE I
197 B6216962 นายวรพล เด่นดวง Agricultural and Food Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
198 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์ ME 5 10 0 203401 CHINESE I
199 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
200 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์ ME 5 10 0 203401 CHINESE I
201 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
202 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
203 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
204 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
205 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
206 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์ Geological Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
207 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก Agricultural and Food Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
208 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข PRECISION ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
209 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์ PRECISION ENGINEERING 5 10 1 203401 CHINESE I
210 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา Automotive Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
211 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 6 40 3 203401 CHINESE I
212 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 6 40 0 203401 CHINESE I
213 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร Transportation And Logistics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
214 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า Transportation And Logistics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
215 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
216 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
217 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
218 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
219 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
220 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
221 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
222 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์ ME 6 10 1 203401 CHINESE I
223 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
224 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
225 B6117160 นายไวทยา เหวิน ME 6 10 0 203401 CHINESE I
226 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี ME 6 10 0 203401 CHINESE I
227 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
228 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 6 10 1 203401 CHINESE I
229 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
230 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
231 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร Mechatronics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
232 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์ SPORTS SCIENCE 6 10 1 203401 CHINESE I
233 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย SPORTS SCIENCE 6 10 1 203401 CHINESE I
234 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์ SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
235 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
236 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
237 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์ SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
238 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
239 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล Civil Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
240 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
241 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 6 10 1 203401 CHINESE I
242 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา Metallurgical Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
243 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร AERONAUTICAL ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
244 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม IE 6 10 0 203401 CHINESE I
245 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์ Metallurgical Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
246 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล Geological Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
247 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า SPORTS SCIENCE 6 10 0 203401 CHINESE I
248 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย SPORTS SCIENCE 6 10 1 203401 CHINESE I
249 B6233754 นายนัสรี ดือราแม Mechatronics Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
250 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย PRECISION ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
251 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน PRECISION ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ