ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 1 203401 CHINESE I
2 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
3 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
4 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
5 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
6 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
7 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
8 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
9 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
10 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
11 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
12 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
13 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
14 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
15 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
16 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
17 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
18 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
19 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
20 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
21 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
22 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
23 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
24 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
25 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
26 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
27 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
28 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
29 B6230098 นางสาวจิดาภา พันธุรักษ์ MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 1 203401 CHINESE I
30 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
31 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
32 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 1 10 0 203401 CHINESE I
33 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์ MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 1 10 0 203401 CHINESE I
34 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 1 10 1 203401 CHINESE I
35 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์ Metallurgical Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
36 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์ EE 2 40 0 203401 CHINESE I
37 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 203401 CHINESE I
38 B6001711 นายธนกร บุราณสาร Geological Engineering 2 10 0 203401 CHINESE I
39 B6014285 นายธนพล ฉายทอง PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 203401 CHINESE I
40 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม EE 2 40 3 203401 CHINESE I
41 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 2 10 0 203401 CHINESE I
42 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย INFORMATION SCIENCE 2 40 3 203401 CHINESE I
43 B6070731 นายคุณาวิชญ์ ผาสุขมูล INFORMATION SCIENCE 2 40 1 203401 CHINESE I
44 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม SPORTS SCIENCE 2 10 1 203401 CHINESE I
45 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร SPORTS SCIENCE 2 10 1 203401 CHINESE I
46 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน SPORTS SCIENCE 2 10 3 203401 CHINESE I
47 B6120245 นายนุกูล พิศนอก SPORTS SCIENCE 2 10 0 203401 CHINESE I
48 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม SPORTS SCIENCE 2 10 1 203401 CHINESE I
49 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 203401 CHINESE I
50 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง SPORTS SCIENCE 2 10 1 203401 CHINESE I
51 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา SPORTS SCIENCE 2 10 0 203401 CHINESE I
52 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร SPORTS SCIENCE 2 10 0 203401 CHINESE I
53 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 2 10 0 203401 CHINESE I
54 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203401 CHINESE I
55 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) 2 10 0 203401 CHINESE I
56 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป SPORTS SCIENCE 2 10 3 203401 CHINESE I
57 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น SPORTS SCIENCE 2 10 3 203401 CHINESE I
58 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์ SPORTS SCIENCE 2 10 1 203401 CHINESE I
59 B6204570 นางสาวศิรินภา หล้าโสด SPORTS SCIENCE 2 10 3 203401 CHINESE I
60 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์ SPORTS SCIENCE 2 10 3 203401 CHINESE I
61 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 203401 CHINESE I
62 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก Mechatronics Engineering 2 10 1 203401 CHINESE I
63 B6314187 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 203401 CHINESE I
64 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม DOCTOR OF MEDICINE 2 10 1 203401 CHINESE I
65 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา DOCTOR OF MEDICINE 2 10 3 203401 CHINESE I
66 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง EE 3 10 0 203401 CHINESE I
67 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี CERAMIC ENGINEERING 3 10 1 203401 CHINESE I
68 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์ CPE 3 10 3 203401 CHINESE I
69 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่ CPE 3 10 0 203401 CHINESE I
70 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย Geological Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
71 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา ME 3 10 0 203401 CHINESE I
72 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์ Transportation And Logistics Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
73 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน Civil Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
74 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 3 10 0 203401 CHINESE I
75 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 3 10 0 203401 CHINESE I
76 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์ Metallurgical Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
77 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม EE 3 10 0 203401 CHINESE I
78 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 3 10 3 203401 CHINESE I
79 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์ EE 3 10 3 203401 CHINESE I
80 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา Metallurgical Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
81 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์ Metallurgical Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
82 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ Metallurgical Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
83 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน EE 3 10 1 203401 CHINESE I
84 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง Metallurgical Engineering 3 10 0 203401 CHINESE I
85 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น EE 3 10 3 203401 CHINESE I
86 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 3 10 1 203401 CHINESE I
87 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม Civil Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
88 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ Civil Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
89 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย Civil Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
90 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง Civil Engineering 3 10 3 203401 CHINESE I
91 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203401 CHINESE I
92 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203401 CHINESE I
93 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203401 CHINESE I
94 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203401 CHINESE I
95 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 3 10 0 203401 CHINESE I
96 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน CERAMIC ENGINEERING 3 10 3 203401 CHINESE I
97 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร N/A 3 10 1 203401 CHINESE I
98 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล Mechanical Engineering 3 10 1 203401 CHINESE I
99 B6331467 นายไอซ์ พูนผล PRECISION ENGINEERING 3 10 1 203401 CHINESE I
100 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว Geological Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
101 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง Geological Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
102 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช Transportation And Logistics Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
103 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่ Transportation And Logistics Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
104 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา INFORMATION SCIENCE 4 10 0 203401 CHINESE I
105 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
106 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา INFORMATION SCIENCE 4 10 0 203401 CHINESE I
107 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 203401 CHINESE I
108 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา FOOD TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
109 B6207915 นายกษมา สุขชัย FOOD TECHNOLOGY 4 10 1 203401 CHINESE I
110 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์ CE 4 10 0 203401 CHINESE I
111 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์ Agricultural and Food Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
112 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย FOOD TECHNOLOGY 4 10 1 203401 CHINESE I
113 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์ FOOD TECHNOLOGY 4 10 3 203401 CHINESE I
114 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
115 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
116 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
117 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
118 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 4 10 0 203401 CHINESE I
119 B6214746 นายพงศธร บุญเอก Metallurgical Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
120 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย Environmental Engineering 4 10 3 203401 CHINESE I
121 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล ME 4 10 0 203401 CHINESE I
122 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ IE 4 10 0 203401 CHINESE I
123 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง IE 4 10 0 203401 CHINESE I
124 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
125 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์ Electronic Engineering 4 10 1 203401 CHINESE I
126 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ Manufacturing Automation and Robotics Engineering 4 10 3 203401 CHINESE I
127 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก PE 4 60 3 203401 CHINESE I
128 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ Environmental Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
129 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ INFORMATION SCIENCE 4 10 0 203401 CHINESE I
130 B6232078 นายวริศ ปักฉิมพลี INFORMATION SCIENCE 4 10 0 203401 CHINESE I
131 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์ INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) 4 10 0 203401 CHINESE I
132 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 4 10 0 203401 CHINESE I
133 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม Agricultural and Food Engineering 4 10 0 203401 CHINESE I
134 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร DOCTOR OF MEDICINE 4 10 1 203401 CHINESE I
135 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์ Mechatronics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
136 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา Agricultural and Food Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
137 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร Agricultural and Food Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
138 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์ EE 5 10 1 203401 CHINESE I
139 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
140 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
141 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร TCE 5 10 1 203401 CHINESE I
142 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์ AERONAUTICAL ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
143 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ TCE 5 10 0 203401 CHINESE I
144 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี PE 5 10 3 203401 CHINESE I
145 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา PE 5 10 0 203401 CHINESE I
146 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 3 203401 CHINESE I
147 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ Civil Engineering 5 10 3 203401 CHINESE I
148 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
149 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
150 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี Electronic Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
151 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์ PE 5 10 0 203401 CHINESE I
152 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์ CPE 5 10 0 203401 CHINESE I
153 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 5 10 0 203401 CHINESE I
154 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 5 10 0 203401 CHINESE I
155 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 5 10 0 203401 CHINESE I
156 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 5 10 1 203401 CHINESE I
157 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
158 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
159 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม Manufacturing Automation and Robotics Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
160 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์ Civil Engineering 5 10 3 203401 CHINESE I
161 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 5 10 0 203401 CHINESE I
162 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 5 10 0 203401 CHINESE I
163 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 5 10 3 203401 CHINESE I
164 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร Petrochemical and Polymer Engineering 5 10 3 203401 CHINESE I
165 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 10 0 203401 CHINESE I
166 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด Agricultural and Food Engineering 5 10 0 203401 CHINESE I
167 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน PRECISION ENGINEERING 5 10 0 203401 CHINESE I
168 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี DOCTOR OF MEDICINE 5 10 1 203401 CHINESE I
169 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY 5 10 1 203401 CHINESE I
170 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์ Electronic Engineering 5 10 1 203401 CHINESE I
171 B6330149 นางสาวอติภา จุฑมาตยางกูร DOCTOR OF MEDICINE 5 10 3 203401 CHINESE I
172 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์ DOCTOR OF MEDICINE 5 10 3 203401 CHINESE I
173 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง Mechatronics Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
174 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา Mechatronics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
175 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
176 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว B.N.S. 6 10 0 203401 CHINESE I
177 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
178 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
179 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
180 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
181 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์ CPE 6 10 0 203401 CHINESE I
182 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร PRECISION ENGINEERING 6 60 0 203401 CHINESE I
183 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี PRECISION ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
184 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์ PE 6 10 1 203401 CHINESE I
185 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร CERAMIC ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
186 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน ChemE 6 60 3 203401 CHINESE I
187 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร Mechanical Engineering 6 10 3 203401 CHINESE I
188 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน Civil Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
189 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 6 10 0 203401 CHINESE I
190 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร FOOD TECHNOLOGY 6 10 0 203401 CHINESE I
191 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
192 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
193 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) 6 10 0 203401 CHINESE I
194 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง Mechanical Engineering 6 10 3 203401 CHINESE I
195 B6234546 Mr.PHIROM BOUN Petrochemical and Polymer Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
196 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management 6 10 0 203401 CHINESE I
197 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง ChemE 6 10 0 203401 CHINESE I
198 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล Mechanical Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
199 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION 6 10 0 203401 CHINESE I
200 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์ Petrochemical and Polymer Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
201 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต DOCTOR OF MEDICINE 6 10 1 203401 CHINESE I
202 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์ DOCTOR OF MEDICINE 6 10 0 203401 CHINESE I
203 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข PRECISION ENGINEERING 6 10 1 203401 CHINESE I
204 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง ChemE 6 W 0 203401 CHINESE I
205 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร DOCTOR OF MEDICINE 6 10 1 203401 CHINESE I
206 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี ME 6 10 0 203401 CHINESE I
207 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ Mechatronics Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
208 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ Petrochemical and Polymer Engineering 6 10 1 203401 CHINESE I
209 B6335229 Mr.TE KHEANGLY Civil Engineering 6 10 0 203401 CHINESE I
210 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์ PRECISION ENGINEERING 6 10 0 203401 CHINESE I
211 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร Environmental Engineering 7 40 1 203401 CHINESE I
212 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน CE 7 W 1 203401 CHINESE I
213 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา EE 7 10 0 203401 CHINESE I
214 B6104153 นายคณิตสรณ์ คำเกิด EE 7 10 0 203401 CHINESE I
215 B6107819 นายไอศวรรย์ แท่งทอง EE 7 10 0 203401 CHINESE I
216 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด TCE 7 10 0 203401 CHINESE I
217 B6109431 นายภาคภูมิ ปฏิสังข์ EE 7 10 0 203401 CHINESE I
218 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา EE 7 10 0 203401 CHINESE I
219 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 7 10 0 203401 CHINESE I
220 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 7 10 0 203401 CHINESE I
221 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์ TCE 7 10 0 203401 CHINESE I
222 B6114909 นายอภิรมย์ สมบูรณ์ EE 7 10 3 203401 CHINESE I
223 B6118280 นางสาวธันยรัศมิ์ ล้องามล้วน EE 7 10 0 203401 CHINESE I
224 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 7 10 0 203401 CHINESE I
225 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ EE 7 10 0 203401 CHINESE I
226 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี EE 7 10 0 203401 CHINESE I
227 B6137106 นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ INFORMATION SCIENCE 7 10 0 203401 CHINESE I
228 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ PE 7 10 0 203401 CHINESE I
229 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 7 10 3 203401 CHINESE I
230 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) 7 10 0 203401 CHINESE I
231 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์ Transportation And Logistics Engineering 7 10 0 203401 CHINESE I
232 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี ChemE 7 10 3 203401 CHINESE I
233 B6218577 นางสาวอัญศญา พูนรัตนทรัพย์ Agricultural and Food Engineering 7 10 0 203401 CHINESE I
234 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช Agricultural and Food Engineering 7 10 1 203401 CHINESE I
235 B6219765 นายพงศธร แสงลี PE 7 10 1 203401 CHINESE I
236 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว Mechatronics Engineering 7 10 1 203401 CHINESE I
237 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ CERAMIC ENGINEERING 7 10 0 203401 CHINESE I
238 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู PE 7 10 0 203401 CHINESE I
239 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 7 10 1 203401 CHINESE I
240 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING 7 W 0 203401 CHINESE I
241 B6336653 นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง PRECISION ENGINEERING 7 10 3 203401 CHINESE I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ