ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
2 B6061784 นางสาวนภัสสร สุวรพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
3 B6061890 นางสาววรรณนิสา ทองงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 618490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
4 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 618490 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ