ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล Automotive Engineering 1 40 3 105103 GENERAL PHYSICS
2 B6003623 นายแสน กุดสงค์ ME 1 40 1 105103 GENERAL PHYSICS
3 B6020620 นายอัมรินทร์ สวนสวรรค์ CE 1 40 1 105103 GENERAL PHYSICS
4 B6021764 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลบุญ CE 1 40 1 105103 GENERAL PHYSICS
5 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
6 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 1 40 1 105103 GENERAL PHYSICS
7 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 3 105103 GENERAL PHYSICS
8 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
9 B6200442 นางสาวสุชาดา สานคล่อง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
10 B6200459 นางสาวภัทรสุดา แซ่ตั๊น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
11 B6200466 นางสาวกัลย์สุดา อกกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
12 B6200480 นายนิติภูมิ คานจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
13 B6200497 นางสาวอักษรภัค หนูนาค CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
14 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
15 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
16 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
17 B6200602 นางสาวกมลฉัตร ทองสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
18 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
19 B6206529 นายศิวนาถ กว้างขวาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
20 B6206536 นายพชร เชิดชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
21 B6206543 นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
22 B6206550 นางสาวภัทราภรณ์ ใหญ่ไล้บาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
23 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
24 B6206574 นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
25 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
26 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
27 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
28 B6206611 นางสาวอุทัยวรรณ ภูจันทึก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
29 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
30 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
31 B6206642 นางสาวกนกวรรณ ธรรมะลา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
32 B6206659 นางสาวอภัสรา ปานเกิด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
33 B6206680 นางสาวสุชานันท์ พุทธเจริญผล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
34 B6206697 นางสาวอรปรียา สุรพยัคฆพงษ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
35 B6206703 นายถิรายุ งามศักดิ์ประเสริฐ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
36 B6206710 นางสาวศิริลักษณ์ เกิดรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
37 B6206727 นางสาวปาจรีย์ คชสิทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
38 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
39 B6206741 นายจิรายุ เติมกล้า CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
40 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
41 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
42 B6206789 นางสาวอารียา สัตยากุมภ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
43 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
44 B6206802 นางสาวจันทร์ธิมาพร ไกรยา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
45 B6206819 นายภาคภูมิ นวมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
46 B6206826 นายพงษ์เพชร อินภู่ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
47 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
48 B6206840 นายอดิศร สมใจเรา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
49 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
50 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
51 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
52 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
53 B6206895 นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
54 B6206901 นางสาวนริศรา เหิมขุนทด CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
55 B6206918 นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
56 B6206925 นายวัชรพงษ์ จิตจะโป๊ะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
57 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
58 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
59 B6206963 นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
60 B6206970 นายธีรภัทร์ อ่อนดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
61 B6206987 นางสาวสุมิติตา ปันดอย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
62 B6207007 นางสาวมาลินี ลักขษร CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
63 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
64 B6210076 นายวรพล โหน่งกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
65 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
66 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด EE 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
67 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
68 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล IE 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
69 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ IE 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
70 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข IE 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
71 B6227326 นายพนุพงศ์ บัวบาน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
72 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
73 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
74 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
75 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
76 B6231026 นางสาววิสสุตา เสมเถื่อน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
77 B6231033 นายณัฐสิทธิ์ ทวีรัตน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
78 B6231057 นางสาวปวีณ์กร รามะเริง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
79 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
80 B6231088 นางสาวพศิกานต์ สงค์แก้ว CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
81 B6231118 นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีวะสุทธิ์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
82 B6231125 นางสาวพัชราภรณ์ ไฝ่เพ็ชรดี CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
83 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
84 B6236694 นางสาวปภาดา ผาไชยสงค์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
85 B6236724 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
86 B6236779 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
87 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
88 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
89 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
90 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
91 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
92 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
93 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
94 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
95 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
96 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
97 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
98 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
99 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
100 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
101 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
102 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
103 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
104 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
105 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
106 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
107 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
108 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
109 B6312299 นายศุภกร มอญรัต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
110 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
111 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
112 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
113 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
114 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
115 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
116 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
117 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
118 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
119 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
120 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
121 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
122 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
123 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
124 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
125 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
126 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
127 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
128 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
129 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
130 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
131 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
132 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
133 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
134 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
135 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
136 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
137 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
138 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
139 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
140 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
141 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
142 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
143 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
144 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
145 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
146 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
147 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
148 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
149 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
150 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
151 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
152 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
153 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
154 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
155 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
156 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
157 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
158 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
159 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
160 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
161 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
162 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
163 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
164 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
165 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
166 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
167 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
168 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
169 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
170 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
171 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
172 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
173 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
174 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
175 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
176 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
177 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
178 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
179 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
180 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
181 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
182 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
183 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
184 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
185 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
186 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
187 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
188 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
189 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
190 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
191 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
192 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
193 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
194 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
195 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
196 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
197 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
198 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
199 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
200 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
201 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
202 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
203 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
204 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
205 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
206 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
207 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
208 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
209 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
210 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
211 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
212 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
213 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
214 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
215 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
216 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
217 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
218 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
219 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
220 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
221 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
222 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
223 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
224 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
225 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
226 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
227 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
228 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
229 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
230 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
231 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
232 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
233 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
234 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
235 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
236 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
237 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
238 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
239 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
240 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
241 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
242 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
243 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
244 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
245 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
246 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
247 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
248 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
249 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
250 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
251 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
252 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
253 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
254 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
255 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
256 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
257 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
258 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
259 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
260 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
261 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
262 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
263 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
264 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
265 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
266 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
267 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
268 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
269 B6336912 นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 1 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
270 B6337339 นางสาวธัญญารัตน์ ธนันโชติอนันต์ CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 1 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
271 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ ME 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
272 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี TCE 2 40 1 105103 GENERAL PHYSICS
273 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
274 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
275 B6206673 นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 2 10 3 105103 GENERAL PHYSICS
276 B6300036 นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
277 B6300845 นายศักย์รุจา ทองสุก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
278 B6301835 นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
279 B6301996 นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
280 B6302665 นางสาวชนกนันท์ หน้านวล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
281 B6302672 นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
282 B6302689 นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
283 B6302696 นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
284 B6302719 นางสาวธัญชนก จันทุดม ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
285 B6302726 นางสาววณัชพร แอสูงเนิน ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
286 B6302757 นางสาวพิชชากร เครือจันทร์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
287 B6302764 นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
288 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
289 B6316716 นายกุลโชติ เพ็งสว่าง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
290 B6316723 นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
291 B6316730 นายธนกร ดำรงไทย ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
292 B6316754 นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
293 B6320560 นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
294 B6320584 นางสาววรธิดา เดิดขุนทด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
295 B6325398 นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
296 B6325404 นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
297 B6325411 นางสาวปณิดา อินจำปา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
298 B6325442 นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
299 B6325459 นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
300 B6325473 นางสาววริญญา จตุรัส ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
301 B6325503 นายวัชรพล กุดตะแสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
302 B6325572 นางสาวปรีญา งามสง่า ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 1 105103 GENERAL PHYSICS
303 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 W 0 105103 GENERAL PHYSICS
304 B6330811 นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
305 B6330835 นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
306 B6330842 นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
307 B6330859 นางสาวอัมรากุล สมานหมู่ ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
308 B6334048 นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
309 B6334055 นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
310 B6334062 นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION 2 60 0 105103 GENERAL PHYSICS
311 B6335151 MissPISEY CHHIM Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 3 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
312 B6335359 MissKOEMSRUN BUNTHOEURN Bachelor of Technology (Innovative Agripreneur) 3 10 0 105103 GENERAL PHYSICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ