ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
2 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
3 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
4 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
5 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
6 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
7 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
8 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
9 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
10 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
11 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
12 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
13 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
14 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
15 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
16 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
17 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
18 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 60 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
19 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
20 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ