ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
2 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
3 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
4 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
5 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
6 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
7 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
8 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
9 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
10 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
11 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
12 B6300753 นางสาวจิราวรรณ อัมภรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
13 B6300760 นางสาววรรณภา ธรรมที่ชอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
14 B6300777 นางสาววราภรณ์ คันสินธุ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
15 B6300784 นางสาวธัญญลักษณ์ มะลัยทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
16 B6300791 นางสาวสุดารัตน์ อะภัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
17 B6301989 นางสาวญาสิณี เจริญใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
18 B6302412 นางสาวธนัชชพร ไพสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
19 B6312145 นางสาววรรณทิพภาภรณ์ ทิพยจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
20 B6312152 นายจันทร์ธร ประคำทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
21 B6312169 นางสาวปริญา พวงทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
22 B6312176 นางสาววิลาสินี มีเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
23 B6312183 นายพิริยภัทธิ์ ชัยวิวัฒนานนท์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
24 B6312190 นางสาวเปรมยุดา จันทร์ไทย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
25 B6312206 นางสาวสุกัญญา ชัยพัฒน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
26 B6312213 นางสาวศศิกานต์ จันทรารักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
27 B6312220 นางสาวปภัสสร นิติสาพร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
28 B6312237 นางสาวนันทวัน มั่นสุขผล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
29 B6312244 นางสาวสุภาพร จามสำโรง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
30 B6312251 นายธนชาต ญาติดอน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
31 B6312275 นางสาวอนุสรา ปุณขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
32 B6312282 นางสาวปวีณนุช ม่วงเพชร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
33 B6312299 นายศุภกร มอญรัต ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
34 B6312305 นางสาววิชุดา โคกสีนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
35 B6312312 นางสาวสุดารัตน์ เจริญภู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
36 B6312329 นางสาวสุนิสา ไขรัมย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
37 B6312336 นายเมธารัตน์ ถ่อนสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
38 B6312343 นางสาวไอลดา ดอกสร้อย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
39 B6312350 นายสิทธิศักดิ์ พรหมดีราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
40 B6312367 นางสาวชนิดา ทอดทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
41 B6312374 นายรัชตะ สุดเต้ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
42 B6312381 นางสาวกชพร สีหา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
43 B6312398 นางสาวรุ่งฤดี ขาวงาม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
44 B6312404 นางสาวนิชานันท์ เทียนชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
45 B6312411 นางสาวนัฐยา อินเจริญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
46 B6312428 นางสาวชลธิชา นิยมสัตย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
47 B6312435 นางสาวกรกนก รุ่งเรือง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
48 B6312442 นางสาวสุพัตรา ทองย่อม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
49 B6312459 นางสาวกัญญารินทร์ ตินทอง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
50 B6312466 นางสาวเปรมวดี มั่งคั่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
51 B6312473 นางสาวธีราภรณ์ กล่อมกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
52 B6312480 นางสาวพรพรรณ อุ่นจันทึก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
53 B6312503 นางสาวปณิตา บุญทูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
54 B6312510 นางสาวสิริกานดา กลองกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
55 B6312527 นายพศุตฑกรณ์ เกิดผล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
56 B6312534 นางสาววรินธร พันจันทร์ดา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
57 B6312541 นายกฤษกร อ่อนทองใหญ่ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
58 B6312558 นางสาวเนตรชนก บุญไสว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
59 B6312565 นางสาวสมฤทัย แต้ลำพัว ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
60 B6312572 นายอนุชา โพธิ์นา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
61 B6312589 นางสาวสุนันทา ไกรสูรย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
62 B6312596 นางสาวนิยดา สีสังข์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
63 B6312602 นางสาวรุจีพร ทองคำห่อ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
64 B6312619 นางสาวนันทิชา วงศ์เอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
65 B6312626 นางสาวปฏิมา พัฒนะเเสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
66 B6319267 นางสาวบุหรัน เกิดโมลี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
67 B6319274 นางสาวกมลชนก จอดสันเทียะ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
68 B6319281 นางสาวจริยา รุจิรวรรธน์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
69 B6319298 นางสาวอรวรรณ ไกรกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
70 B6319311 นางสาวรินรดา โพธิ์ศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
71 B6319328 นางสาวภณัฐชา สร้อยสงค์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
72 B6319335 นางสาวชนิภรณ์ สิ่วไธสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
73 B6319342 นางสาวปวีณา พลราช OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
74 B6319359 นางสาวอารีย์รัตน์ ปูนกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
75 B6319366 นางสาวณรตพร ศรีถาวร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
76 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
77 B6319380 นางสาวนิวาริณ แวงเลิศ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
78 B6319397 นายจักรพันธ์ ไชยจักร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
79 B6319410 นางสาวปฏิญญา สลัดทุกข์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
80 B6319427 นางสาวอรอนงค์ ทับเพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
81 B6319434 นางสาวรังสิมา เจริญยิ่ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
82 B6319441 นางสาวระพีพัฒน์ ศรีพรชัยเจริญ ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
83 B6319458 นางสาวภัทรนันท์ ยศสูงเนิน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
84 B6319472 นางสาวชยาภรณ์ วุฒิการณ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
85 B6319489 นางสาวกานต์สินี แสงสุวรรณ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
86 B6319496 นางสาวจิราภรณ์ แสนซ้ง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
87 B6319502 นางสาวมนต์นภา เบญมาตย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
88 B6319519 นางสาวณัฐชยา สุขลัด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
89 B6319526 นางสาวพรวดี ยศชาติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
90 B6319533 นางสาวอารีรัตน์ ธัญญานนท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
91 B6319557 นางสาวปริญญา ดีจิตต์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
92 B6319564 นางสาวพิยดา พุทธิพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
93 B6319571 นางสาวพรทิพย์ เกษหอม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
94 B6319588 นายชัยบดินทร์ ทิมอุดม ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
95 B6319601 นางสาวรมิดา สุริยโอภา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
96 B6319618 นางสาวแก้วสุดา แก้วสุด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
97 B6319625 นางสาวญนันทนิยา รุ่งเรืองฤทธิกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
98 B6319632 นายอาทิตย์ ช่างถม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
99 B6323172 นางสาวมาริสา สรวงนอก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
100 B6323189 นางสาวกัญญาลักษณ์ เคียวกลางดอน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
101 B6323196 นางสาวปรียาภรณ์ ปัญญาสูง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
102 B6323202 นางสาวนันทิชา ศิริบูรณ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
103 B6323219 นางสาวณัฏฐณิชา เชื่อดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
104 B6323233 นางสาวอารียา คุณภู่ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
105 B6323240 นายศุภรักษ์ สินนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
106 B6323257 นางสาวกุลธิดา จรจังหรีด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
107 B6323271 นางสาวอรทัย สอนบุญชู ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
108 B6323288 นางสาวภัทรนันท์ มบขุนทด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
109 B6323295 นางสาวสุดารัตน์ ศิลปกอบ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
110 B6323301 นางสาวณัชชา ชัยเวทย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
111 B6323318 นางสาวดวงกมล รณกระโทก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
112 B6323325 นางสาววริฐา เกียรติคุณสิริ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
113 B6323332 นายธีรภัทร์ บุดดาศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
114 B6323356 นางสาวสุพจนี จันทร์ฝ่าย ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
115 B6323363 นางสาวยศวดี ทองดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
116 B6323394 นางสาวปิ่นประภา มุ่งกรอกกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
117 B6323400 นางสาวฐิติกรณ์ ทองทับ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
118 B6323417 นางสาวศิรดา อ่วมขันธ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
119 B6323424 นางสาวสิริยากร สืบสาย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
120 B6323455 นางสาวนุตประวีณ์ สุขคลาย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
121 B6323462 นางสาวญาดา วรรณอัฌากุล ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
122 B6323486 นางสาวภัทรวรินทร์ สิงขรอาจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
123 B6323493 นางสาวอัจฉรา อภิโช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
124 B6323509 นางสาวดาริกา จันทร์จำนงค์ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
125 B6323516 นายศุภณัฐ มิรินทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
126 B6323523 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
127 B6323530 นางสาวกัลยาณี ฉลาดดี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
128 B6323547 นางสาวจารุวรรณ ทุยโทชัย ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
129 B6323554 นางสาวกมลชนก ไพฑูรย์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
130 B6323561 นางสาววราภรณ์ ไชยแสน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
131 B6323578 นางสาวพรภิมล แข็งขัน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
132 B6323585 นายกิตติศักดิ์ โมคศิริ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
133 B6323592 นางสาวธรรมสรณ์ พรหมหาญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
134 B6323608 นางสาวฐิติรัตน์ อนิวัตกูลชัย OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
135 B6323615 นางสาวฐิติมา เพชรเลิศ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
136 B6323622 นางสาวปิยะฉัตร หาญสมบัติ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
137 B6323639 นายทัศน์พงษ์ จันสีสุก ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
138 B6323646 นางสาวปภัสรา บุญครบุรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
139 B6323813 นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณศร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
140 B6324629 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
141 B6328832 นางสาวเมธาวี ไฝดง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
142 B6328849 นายธรรมนูญ คำกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
143 B6328856 นายภากร โรจนพาณิชย์วงศ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
144 B6328863 นางสาวศุภกานต์ รักขประเสริฐ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
145 B6328870 นางสาวธนพร พรมศรี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
146 B6328887 นางสาวนวลกนก จันธิราช ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
147 B6328894 นางสาวปนิตา คำนึงบุญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
148 B6328900 นายสุรัตน์ ปลีกล้วย ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
149 B6328917 นางสาวจิราวดี ทำลานดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
150 B6328931 นางสาวณัฐณิชา ขุนวังห์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
151 B6328948 นางสาวนุชจรี สวัสดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
152 B6328955 นางสาวนิภาวรรณ หอยสังข์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
153 B6328962 นางสาวกุลรัตน์ รู้รักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
154 B6328979 นางสาวเกตน์นิภา กลสรร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
155 B6328986 นางสาวสุพัตรา หวังครกลาง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
156 B6328993 นางสาวกานต์ธีรา แทนนำ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
157 B6329013 นายประกาศิต ยะสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
158 B6329020 นางสาวอารียา เซียมสูงเนิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
159 B6329037 นางสาวกาญจนาวรรณ ทองพูน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
160 B6329051 นางสาวพรพิมล น้อยยม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
161 B6329068 นางสาวพัชราภา บุญลา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
162 B6329075 นางสาวภัทรจาริน ศรีสม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
163 B6329082 นางสาวสุดารัตน์ สุขคงพะเนา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
164 B6329099 นางสาวนันธิชา ทำสันเทียะ ยังไม่สังกัดสาขา 1 60 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
165 B6329112 นางสาวจุฑามณี สุขรินทร์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
166 B6329129 นางสาวอรทิรา ไกยโส ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
167 B6329136 นายภูวดล โกฎผักแว่น OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
168 B6329143 นางสาวพิมพ์พิศา แข่งขัน ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
169 B6329150 นางสาวสุจิตรา ดวงเวาว์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
170 B6329167 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
171 B6329174 นางสาวอัจฉราพร เรือนใจ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
172 B6329181 นางสาวรุจิรา แร่เพชร OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
173 B6329198 นางสาวมณฑลธร พุฒพันธ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
174 B6329204 นางสาววรินทร นะพะวาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
175 B6329211 นายรัตติภูมิ เฉลานอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
176 B6329228 นางสาวสุภัสตรา นวลจันทร์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
177 B6329235 นายกิตติพศ มนตรีรักษ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
178 B6329242 นางสาวธันยากร ศรีจันดี OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
179 B6329259 นางสาวนันท์นภัส บุญถาวร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
180 B6329266 นางสาวธนภรณ์ พิชิตมาร ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
181 B6329273 นางสาวสุรัตนา เขียนเสือ ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
182 B6329280 นางสาวสิริโฉม โภคสวัสดิ์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
183 B6329297 นางสาวศิริยากร วิใจยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
184 B6329303 นางสาวเฉลิมศรี สุขีฐาน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
185 B6329310 นางสาวพัชรินทร์ ประสพเงิน OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
186 B6329327 นางสาวปนัดดา ทองนุ่ม OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
187 B6329334 นางสาวบุษกร วานิชรัตนาภินันท์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
188 B6329341 นางสาวลภัสรดา นาคบำรุง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 1 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
189 B6329358 นางสาวนันท์นภัส คงฤทธิ์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
190 B6333515 นางสาวกมลชนก เชียรสินจิรกุล OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
191 B6333522 นางสาวกรรณิกา หาขุนทด ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
192 B6333539 นางสาวกานต์ธิดา บุญมาปัด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
193 B6333546 นางสาวกิตติยาพร พรมสำราญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
194 B6333553 นายกิตติศักดิ์ มาระศรี ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
195 B6333560 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
196 B6333577 นางสาวชัชฎาภา ขออินกลาง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
197 B6333584 นางสาวธัญพิมล รักไทยบำรุงแสง OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
198 B6333591 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
199 B6333607 นางสาวธีรารักษ์ ทองดีนอก OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
200 B6333645 นางสาวพรรณพนัช ชาติธรรม ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
201 B6333652 นางสาวพิชชาพร พูนไนย์ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
202 B6333669 นางสาวพีรพร ภักดีจอหอ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
203 B6333676 นายพีระพัฒน์ นุมขุนทด OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
204 B6333683 นางสาวเฟื่องลดา ปะวันนา OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
205 B6333706 นางสาวณัฏฐณิชา ไพรัตน์ ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
206 B6333713 นางสาววรินทร ดวงวงษา ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
207 B6333737 นางสาวสุปรียา คะสีทอง ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
208 B6333744 นางสาวสุพฤกษา ไกรรอด ENVIRONMENTAL HEALTH 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
209 B6333751 นางสาวอรยา ปรีบุญ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
210 B6333768 นางสาวอริสรา อินทร์ดำ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
211 B6333775 นางสาวอาลิษา หอมมาลัย ยังไม่สังกัดสาขา 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ