ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6300951 นางสาวไพลิน นิธิปิติชัย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
2 B6300968 นางสาวชวัลญา ถาวร DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
3 B6300975 นางสาวษริดา สวัสดิ์จู DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
4 B6300982 นางสาวมนัสนันท์ มีบุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
5 B6300999 นางสาวพัชรพร จันทนพิทักษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
6 B6301002 นางสาวชลพินทุ์ พันธุขันธ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
7 B6301019 นายรฌาดล ถือพุทธ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
8 B6301026 นางสาวพิมมาดา พุทธแสน DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
9 B6301033 นางสาวอัญญาภร นิทรัพย์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
10 B6301040 นางสาวกมลสิริ หาญชัยชาญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
11 B6316358 นางสาวจินต์จุฑา เกตุชาญสิริ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
12 B6316365 นางสาวนงนภัส ยอดพรหม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
13 B6316372 นายโกเมศ จันผกา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
14 B6316389 นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
15 B6316396 นายศุภลักษณ์ ธงภักดิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
16 B6316402 นางสาวปวิชญา สุดอุรา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
17 B6316419 นางสาวจิราพร ยางคำ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
18 B6316426 นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
19 B6316433 นายปริตต์ สิทธิโชติวงศ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
20 B6316440 นายกฤติน นิธิวัฒนพงษ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
21 B6324704 นางสาวธนายิกา ภาพยนตร์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
22 B6324711 นางสาวกฤติมา รุ่งรัตน์ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
23 B6324728 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
24 B6324735 นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
25 B6324742 นางสาวกานต์สุดา เกตุกระโทก DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
26 B6330248 นางสาวปานชนก ประภากรมาศ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
27 B6330255 นางสาวชิชญา ลีฬหากาญจน์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
28 B6330262 นางสาวรมย์รวินท์ มะระพฤกษ์วรรณ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
29 B6330279 นางสาวนภสร เชียงหลิว DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
30 B6330293 นายรัชพล พรหมเรืองฤทธิ์ DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
31 B6335038 นายปิยมิตร มุ่งงาม DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
32 B6335144 นายฐาปน ภู่ตระกูล DOCTOR OF DENTAL SURGERY 1 10 0 102115 PRINCIPLES OF CHEMISTRY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ