แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คลังหน่วยกิต
   สำนักวิชา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   หลักสูตร : วิทยาการสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล)-เอกและวิชาโท

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202108 การรู้ดิจิทัล
 DIGITAL LITERACY
    2 (2-0-4)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
 USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
    1 (0-2-1)
202201 ทักษะชีวิต
 LIFE SKILLS
    3 (3-0-6)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
234011 เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
 DIGITAL TECHNOLOGY FOUNDATION
    3 (3-0-6)
234012 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
 DIGITAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
    3 (3-0-6)
234013 การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
 DIGITAL TECHNOLOGY SERVICES
    2 (1-2-3)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS
    3 (3-0-6)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
234021 พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1
 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION I
    3 (2-2-5)
234022 พื้นฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2
 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION II
    3 (2-2-5)
234023 โครงงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน
 PROJECT IN BASIC SOFTWARE DEVELOPMENT
    2 (0-4-0)
234031 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 1
 DATA SCIENCE FOUNDATION I
    3 (2-2-5)
234032 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 2
 DATA SCIENCE FOUNDATION II
    3 (2-2-5)
234033 โครงงานวิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน
 PROJECT IN BASIC DATA SCIENCE
    2 (0-4-0)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  3  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205305 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่
 ENTREPRENEURSHIP AND NEW VENTURE CREATION
    3 (3-0-6)
234041 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
 ENGLISH FOR BUSINESS PRESENTATIONS
    3 (3-0-6)
234991 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 1
 PROJECT IN DIGITAL TECHNOLOGY I
    3 (0-6-0)
234993 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
 DIGITAL TECHNOPRENEUR
    2 (2-0-4)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205306 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม
 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE
    2 (2-0-4)
234042 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ
 ENGLISH FOR BUSINESS MEETINGS
    3 (3-0-6)
234043 สัมมนาเทคโนโลยีดิจิทัล
 SEMINAR IN DIGITAL TECHNOLOGY
    2 (2-0-4)
234992 โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัล 2
 PROJECT IN DIGITAL TECHNOLOGY II
    3 (0-6-0)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  10  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205307 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน
 BUSINESS PLAN AND FINANCING
    3 (3-0-6)
205395 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ
 PRE-ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION OR PRE-ENTERPRISE INCUBATION
    1 (1-0-2)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
205492 สหกิจศึกษาประกอบการ
 ENTERPRISE COOPERATIVE EDUCATION
    8 (0-0-0)
205493 การบ่มเพาะประกอบการ
 ENTERPRISE INCUBATION
    8 (0-0-0)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.