รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม60
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6532475 นางสาวคัทรียา ยืนยง  ยังไม่สังกัดสาขา
2 B6527969 นายภควัชชัย สกุลนาท  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6535582 นางสาวรชนีกร ชูเกียรติ  ยังไม่สังกัดสาขา
4 B6534790 นางสาวพิชชา หาญริษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6516734 นางสาวอัมพร พรมสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6528003 นางสาวสุธิมา สันกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6535063 นางสาวอนัญญา ระรวยทรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6527921 นางสาวอภิสรา สนธยาพาโชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6517809 นางสาววีลาวัณย์ บุญคูณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6528119 นางสาวศศิธร ทองบุญชื่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6517168 นางสาวอรัญญา เวชวิมล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6517106 นางสาวณัฐสุดา ปอยสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6517137 นางสาวอริสรา วงศ์โพธิสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6534875 นางสาววราภรณ์ วันพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6535162 นางสาวพรรณวดี เทียนสว่าง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6517502 นางสาวเกวลิน คนซื่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6517212 นางสาวรุ่งตะวัน เหล่าจั่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6528041 นางสาวนันทรัตน์ วรบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6517434 นางสาวจิราภรณ์ บุญฤทธิเดช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6534912 นางสาวอมลรดา แว่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6528010 นางสาวแพรวา พรมภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6517793 นางสาวอลิษา จงสู้  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6516741 นางสาวชนม์ชนก ค้าข้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6528034 นางสาวเบญจมินทร์ เนินสุทธิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6528140 นางสาวเกียรติธิดา ถวิลถึง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6535100 นางสาวภัคจิรา ธีรพงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6535001 นางสาวอาทิตยา ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6516772 นางสาวรังสิมา พันธุ์ฟูจินดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6516635 นางสาวโสภิตนภา มูลสูตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6535117 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปิ่นสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6532451 นางสาวรวินันท์ รูปงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6528126 นางสาววจีทิพย์ ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6517021 นางสาวชาดารัตน์ เมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6534899 นางสาวพิรานันท์ สามากาล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6527976 นางสาวสรัลรัตน์ ชูเพ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6517014 นายธนกร แก้วพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6534882 นางสาวณัฐณิชา ป้องสุภาพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6517250 นางสาวชุติรัตน์ แยบสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B6517175 นางสาวลักษมี ศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B6517007 นางสาวแพรพลอย เลไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B6528027 นางสาวภาริณี ทองนาเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6516574 นางสาวพิชญา ศิริวัฒนโชติกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B6517618 นางสาวสุภัสสร หาญสงคราม  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B6517427 นางสาวศุภมาส ที่พึ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6532413 นางสาวปาริฉัตร ศรอาจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B6528133 นางสาวกันยรัตน์ โชติกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B6517571 นางสาวอรทัย มิดสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B6517472 นางสาววารุณี เอกศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B6517588 นางสาวกานต์ธิดา ช่วยขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B6532291 นางสาวสุดารัตน์ ประทาพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B6517717 นางสาวณฤมล วิเชียรนพรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
52 B6516710 นางสาวพัทธ์ธีรา แสนทวีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B6517380 นางสาวธัญญารัตน์ จ่าโส  ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B6535094 นางสาวอนุสสรา อุทาโย  ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B6535827 นางสาวพิไลวรรณ แก้วสอาด  ยังไม่สังกัดสาขา
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.