รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม55
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6514143 นางสาวอโณทัย มูลเเสง  N/A
2 B6508302 นายหฤษฎ์ เพ็งผ่อง  CPE
3 B6507220 นางสาวสุดาภรณ์ แสงมาศ  N/A
4 B6525637 นางสาวภาสินี พิทักษ์  N/A
5 B6508326 นางสาววิจิตรา เกิดสวัสดิ์  N/A
6 B6526740 นางสาวศิริรัตน์ ทองปิว  N/A
7 B6530259 นายปัณณวัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  N/A
8 B6527334 นายภูวดล สมบัติธีระ  N/A
9 B6531638 นายชัยวัฒน์ ร้อยฉิมพลี  N/A
10 B6509927 นายภูริทัต สว่างแจ้ง  N/A
11 B6531577 นายกานต์กวี สิทธิธรรม  N/A
12 B6534431 นายบูรพัทธ์ แก้วเกษร  N/A
13 B6507206 นายอธิป ศิริจานุสรณ์  N/A
14 B6505301 นายภูษณ แสงฮาด  N/A
15 B6531706 นายธีรภัทร์ อูดดอ  N/A
16 B6505219 นายรณกฤต สวัสดี  N/A
17 B6514075 นายมณฑล สาลี  N/A
18 B6508043 นายรัตนเทพ คงคูณ  N/A
19 B6509934 นายวรภัทร ขอบังกลาง  N/A
20 B6509545 นางสาวนัฐพร บุญอุ้ม  Electronics and Embedded System Engineering
21 B6531584 นางสาวพนิดา เขียวหวาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
22 B6508401 นายจักรพงศ์ เกื้อกูล  EE
23 B6521929 นายคณธนัช ปิติธนัชโชติ  Mechatronics Engineering
24 B6522070 นายสตีเฟ่น ชอน ซิมเซียน  Mechatronics Engineering
25 B6507947 นางสาวอรกัญญา จันทร์ศรี  TCE
26 B6531713 นางสาวณัฐริกานต์ จันทะฟอง  IE
27 B6531805 นางสาวธนพร จันทร์ขาว  IE
28 B6507114 นางสาวจารุวรรณ แทนสระน้อย  IE
29 B6508074 นางสาวจิราวรรณ เชื้อคำจันทร์  IE
30 B6525132 นายอธิชนันท์ ผาดี  IE
31 B6508142 นายอภิสิทธิ์ แก่นงาม  Geological Engineering
32 B6507039 นางสาวอรนิภา เพ็งประจญ  Agricultural and Food Engineering
33 B6505332 นายนวมินทร์ ภูแช่มโชติ  Agricultural and Food Engineering
34 B6526276 นายธนพล เพียบุตวงศ์  Agricultural and Food Engineering
35 B6508012 นางสาววริศรา ยันชมภู  Mechanical Engineering
36 B6507046 นางสาววิภาวรรณ วงเวียน  Mechanical Engineering
37 B6525644 นางสาวภาสภรณ์ รังษี  Mechanical Engineering
38 B6509941 นางสาวหนึ่งฤทัย กลิ่นแก้ว  Mechanical Engineering
39 B6505196 นางสาวชนันท์ภัสร์ ประดับศรี  Mechanical Engineering
40 B6510305 นายระพีวิทย์ ศรีเชียงขวาง  Mechanical Engineering
41 B6505226 นายธนัญชัย ศรีดารา  Mechanical Engineering
42 B6526962 นายธนกฤต จันดาบุตร  Mechanical Engineering
43 B6526825 นายนิติธร วงษ์ภูธรณ์  Mechanical Engineering
44 B6507053 นายชิติพัทธ์ จะนันท์  Mechanical Engineering
45 B6508067 นายศุภโชค รัศมี  Polymer Engineering
46 B6522926 นายรัฐศาสตร์ สารมาตย์  Polymer Engineering
47 B6514112 นางสาวเบญญกานต์ ขุนราสำโรง  Chemical Engineering
48 B6526832 นางสาวจิรสุตา นามพันธ์  Chemical Engineering
49 B6526986 นางสาวรุ่งฤดี สีลาดเลา  Chemical Engineering
50 B6521493 นางสาวพรหมพร วงษา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
51 B6510237 นายบูรณาการ เมืองรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
52 B6503901 นายพีรวัฒน์ พลโคตร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
53 B6505257 นายยศกร ชาวไชย  Transportation And Logistics Engineering
54 B6531812 นายมนัส ลายสนธิ์  CPE
55 B6514242 นางสาวประริตา พลเดช  N/A
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.