รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม32
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6507916 นายธนกฤต สุขุมาลวงศ์  N/A10
2 B6527631 นายปฏิวัติ ศรีอำไพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6513559 นางสาววรรษมล ศรีวงศา  N/A10
4 B6512125 นางสาวกนกวรรณ วงศ์อามาตย์  N/A10
5 B6516222 นางสาวปาลิตา ปานนิล  N/A10
6 B6526443 นางสาวสุกัญญา จันธิมา  N/A10
7 B6524791 นางสาวจุรารัตณ อยู่เจริญ  N/A10
8 B6527532 นางสาวชลธิดา เปลี่ยนสีขาว  N/A10
9 B6516086 นางสาวสุภานี เปรมปรี  N/A10
10 B6504007 นางสาวสรัญญา ถิ่นสุวรรณ์  N/A10
11 B6516079 นางสาวณัฐกุล กิจจารักษ์  N/A10
12 B6508180 นางสาวชญาภา แรกข้าว  N/A10
13 B6521462 นางสาวสิริกร คมคาย  N/A10
14 B6508425 นางสาวกัญญาณัฐ เตชะแก้ว  N/A10
15 B6526948 นางสาวพิริยากร ธีรพลกุล  N/A10
16 B6527365 นางสาวฐิดาภา สำราญจักร์  N/A10
17 B6525309 นางสาวปิยนัดดา ทุ่งสะโร  N/A10
18 B6516109 นางสาวภูริดา ศรีน้อย  N/A10
19 B6524999 นางสาวชนากานต์ ศรีพลกรัง  N/A10
20 B6516192 นางสาวสุณัชชญา สุนโท  N/A10
21 B6508661 นางสาวณัฐนันท์ รองพล  N/A10
22 B6526306 นางสาวศศิวิมล ระวังกิจ  N/A10
23 B6505615 นายสิทธิกานต์ ภาวจันทึก  N/A10
24 B6526351 นายติณณภพ บุราญรมย์  N/A10
25 B6516024 นายธนพัฒน์ สันติวัฒนานนท์  N/A10
26 B6516123 นายปราชญ์ธิปัตย์ เมืองจันทร์  N/A10
27 B6525897 นายธนกฤต ยุทธไกร  N/A10
28 B6522889 นายณรงค์เกียรติ สีกองเสน  N/A10
29 B6513719 นายรังสิมันต์ บาลธนะจักร  N/A10
30 B6500962 นายรัฐกูร พงษ์อินทร์วงศ์  N/A10
31 B6531591 นายพรพิพัฒน์ จุมปา  N/A10
32 B6509736 นายกิตตินันท์ บุญศิริ  N/A10
33 B6516239 นายเกียรติมนัส จิ๋วโคราช  N/A10
34 B6507909 นายกันตพัฒน์ ไชยประณิธาน  N/A10
35 B6509903 นายพิชญุตม์ แจ้งจิตร  N/A10
36 B6511524 นายกิตติพงศ์ ปัทมาสศนุพงศ์  N/A10
37 B6504144 นายวชิระ หาญสงคราม  N/A10
38 B6504083 นายธีราพัฒน์ พงษ์ภักดีชัย  N/A10
39 B6526412 นายธนกฤต ศรีลุนช่าง  N/A10
40 B6525941 นายพีระวิชญ์ พิลาวัลย์  N/A10
41 B6508517 นายสิทธิศักดิ์ จอนสูงเนิน  N/A10
42 B6515591 นายอนุวัช มาลัยทอง  N/A10
43 B6509583 นายศุภวิชญ์ แป้นอาทิตย์  N/A10
44 B6526375 นายชยานันต์ แวดไธสง  N/A10
45 B6503963 นายพัชรพล ศรีหาเวช  N/A10
46 B6524579 นายธนกฤต แก้วสมศรี  N/A10
47 B6520052 นายจักรพรรดิ์ เจริญสุข  N/A10
48 B6508432 นายทัศไนย์ เทพนม  N/A10
49 B6504069 นายปุญญพัฒน์ พรมยกบัตร์  N/A10
50 B6508524 นายพิพัฒน์ แลสันเที๊ยะ  N/A10
51 B6527556 นายจิร จุลเศรษฐี  N/A10
52 B6509705 นายจิรวัฒน์ สีสูงเนิน  N/A10
53 B6515393 นายปวริศ ไชยยศ  N/A10
54 B6513610 นายอัจฉรินทร์ ป้องเขตต์  N/A10
55 B6507879 นายศุภสิทธิ์ ธนสาสิริกุล  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.