รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม25
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6504465 นางสาวพิชชาภา มโนรมณ์  N/A10
2 B6509484 นายสิรวิชญ์ พรหมปากดี  Mechanical Engineering10
3 B6526184 นางสาวศรุตา ขวัญเจริญศรี  N/A10
4 B6514556 นางสาวชิตชนก คำหางหงษ์  N/A10
5 B6506346 นางสาววิจิตรบังอร เจียมวิจิตร  N/A10
6 B6526634 นางสาวนริศรา บุตรละคร  N/A10
7 B6507657 นางสาวตติยา ด้วงกระโทก  N/A10
8 B6504632 นางสาวชญานุศภัฒน์ ดวงกลาง  N/A10
9 B6507763 นางสาวชมพูนุช เปาคำ  N/A10
10 B6507565 นางสาวเมธาวี ปะลาด  N/A10
11 B6507749 นางสาวชนิกานต์ เพชระบูรณิน  N/A10
12 B6525767 นางสาวสุดารัตน์ เกษหอม  N/A10
13 B6527754 นางสาวเนาวรัตน์ พรหมผาย  N/A10
14 B6504533 นายภูธเนศ หางสลัด  N/A10
15 B6515010 นายณัฐพงษ์ แผ้วสูงเนิน  N/A10
16 B6509279 นายภาณุพงค์ สิมศรีพิมพ์  N/A10
17 B6504618 นายสรวิศ ธนวิสิทธิพงศ์  N/A10
18 B6531348 นายชิษณุพงศ์ ลภัสรดาศานต์  N/A10
19 B6524692 นายพีรพัฒน์ ควรพิมาย  N/A10
20 B6510183 นายสุรเชษฐ์ คำกำจร  N/A10
21 B6504540 นายศิขเรศ เปภักดี  N/A10
22 B6509347 นายธีรวิทย์ มณีสาย  N/A10
23 B6514983 นายธีรภัทร์ นิกรถา  N/A10
24 B6526597 นายถิรวัฒน์ นอขุนทด  N/A10
25 B6509477 นายณัฐชนนท์ ปรีชานันทวรากร  N/A10
26 B6504625 นายธนวัฒน์ ช้อยตะคุ  N/A10
27 B6504748 นายจีรพล เดชโฮม  N/A10
28 B6509422 นายสุทธิพงษ์ สิงหา  N/A10
29 B6525057 นายอชิตะ ประสานศักดิ์  N/A10
30 B6507497 นายภูมิพัฒน์ ศรีคราม  N/A10
31 B6531294 นายปณชัย โพธิสุวรรณ  N/A10
32 B6526726 นายพชร ศรีแก้ว  N/A10
33 B6507480 นายภูดิท ทองทับ  N/A10
34 B6514501 นายกิตติ ระภูเขียว  N/A10
35 B6504595 นายปัณณวัฒน์ จิตรชื่น  N/A10
36 B6524784 นายพีรยชญ์ ตันธนานิธิวงศ์  N/A10
37 B6514877 นายอินทัช นิดใหม่  N/A10
38 B6504779 นายธณาวุฒิ วะณานิชย์  N/A10
39 B6526566 นายพสิษฐ์ แคพิมาย  N/A10
40 B6514440 นายพริษฐ์ เหมือนกลัด  N/A10
41 B6514532 นายสุวิจักขณ์ หัสดินทร์  N/A10
42 B6506353 นายสุเทพ ยิ่งจอหอ  N/A10
43 B6531331 นายปฏิภาณ น้อยถนอม  N/A10
44 B6509521 นายเกศดา แจ่มใส  N/A10
45 B6507428 นายชาญชล แสนประเสริฐ  N/A10
46 B6526559 นายชุมพล รอดชมภู  N/A10
47 B6506421 นายพงศธร ภูชิสส์ธัญพิสิษฐ์  N/A10
48 B6514938 นายภราดร มุขวัฒน์  N/A10
49 B6504670 นายไกรสิทธิ แก้วเขียว  N/A10
50 B6526542 นางสาวชันษา จันพิมพา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.