รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม24
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6509378 นางสาวศริยา กีขุนทด  N/A10
2 B6507534 นายปัณณธร จันทนะ  N/A10
3 B6503994 นางสาวแพรชมพู ไกรศร  N/A10
4 B6509446 นางสาวภคพร ราชทะคันที  N/A10
5 B6504397 นางสาวกัญญพิชญ์ ศรีงาม  N/A10
6 B6504380 นางสาวสุธิมา รื่นพานิช  N/A10
7 B6506193 นางสาวปนัดดา สอนดี  N/A10
8 B6506377 นางสาวรัชนาท ชูโคกกรวด  N/A10
9 B6509408 นางสาวกัลยา แสนคูณ  N/A10
10 B6512965 นางสาวกุลสตรี กระมลฉ่ำ  N/A10
11 B6524425 นางสาวปลายฟ้า สารปิง  N/A10
12 B6504229 นางสาวอริสรา ฉันทะกลาง  N/A10
13 B6509316 นางสาววาริสา จันทคาส  N/A10
14 B6522827 นางสาวปนัดดา โชคณัติ  N/A10
15 B6509354 นางสาววริศรา แดงบุญเรือง  N/A10
16 B6526702 นางสาวมสฤณกร วงค์คำ  N/A10
17 B6524722 นางสาวอภิติยา ผาไชย  N/A10
18 B6509309 นางสาวเบญจมาศ พนัสรัมย์  N/A10
19 B6525040 นางสาวสิริรัตน์ จันทร์สมัคร  N/A10
20 B6507770 นางสาวทิพย์นภา ดวงใจ  N/A10
21 B6514488 นายกันตพัฒน์ ปลั่งดี  N/A10
22 B6515133 นายพงศกร บุญเพิ่ม  N/A10
23 B6506292 นายถิรนัย พ่อนตะคุ  N/A10
24 B6504649 นายสหรัฐ นามโยธา  N/A10
25 B6525743 นายชญานนท์ ราวินิจ  N/A10
26 B6514570 นายกิตติชัย ตะเกิงผล  N/A10
27 B6524678 นายวริทธิ์ธร อยู่ยืน  N/A10
28 B6515126 นายสิทธิพงษ์ ชัยยงยศ  N/A10
29 B6507381 นายเมธาวุฒิ หีบจันตรี  N/A10
30 B6514310 นายเจตดิลก ประทุมมา  N/A10
31 B6514969 นายรัฐปกรณ์ โสดาจันทร์  N/A10
32 B6514891 นายณรงค์ฤทธิ์ คำกิ่ง  N/A10
33 B6507411 นายชัยบดินทร์ แก้วไธสง  N/A10
34 B6504731 นายปรัชญ์ จันทะเดช  N/A10
35 B6507602 นายตะวัน แพงไธสง  N/A10
36 B6515041 นายอมรเทพ นารี  N/A10
37 B6504243 นายธนวัฒน์ ล้อสินคำ  N/A10
38 B6507510 นายณัฐภูมิ แทนสระน้อย  N/A10
39 B6514358 นายอัษฎาวุฒิ เชื้อคำ  N/A10
40 B6505868 นายชวกร สุทธิชลสกุล  N/A10
41 B6513771 นายวรายุทธ หอมจะบก  N/A10
42 B6514464 นายศตวรรษ ศิริศาสตร์  N/A10
43 B6525552 นายอดิเทพ น้อมระวี  N/A10
44 B6507374 นายนภษร สินปรุ  N/A10
45 B6504359 นายณัฐกุล สมานใจ  N/A10
46 B6514303 นายวรวุฒิ พันธะรักษา  N/A10
47 B6507541 นายวรวุธ แซ่ว้า  N/A10
48 B6515225 นายปฏิภาณ ตันติเมธากุล  N/A10
49 B6514341 นายฐิตวันต์ อามาตย์  N/A10
50 B6515119 นางสาวชลธิชา นิรัมย์  N/A60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.