รายชื่อนศ.
รายวิชาIST20 1002 : USE OF APPLICATION PROGRAMS FOR LEARNING
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6503079 นางสาวณัฏฐธิดา เจริญพรรุ่งนภา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6535575 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6502959 นางสาวณัฐชญานีศา แดงสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
4 B6503062 นางสาวไอลดา แก้วชิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
5 B6502843 นางสาวอารยา ขาวนอก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
6 B6502805 นางสาวอาภา ดิษผักแว่น  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
7 B6503154 นางสาวจิณณรัตน์ แซ่ช่าง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
8 B6537081 นางสาวอนุษธิดา ทัลคำมุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
9 B6503161 นางสาวภาวิไล กองไสยกลาง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
10 B6503192 นางสาวกัญญาวีร์ เหนือร้อยเอ็ด  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
11 B6502966 นางสาวชลิตา สอดกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
12 B6533519 นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศิริ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
13 B6524234 นางสาวณัฐธิดา ภูมูล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6524265 นางสาวนริศรา อุดช่อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
15 B6503093 นางสาวอัญชลี วงศ์สุวรรณ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
16 B6503185 นายศตวรรษ จอยเอกา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
17 B6502935 นายฐาปกร ใจพินิจ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
18 B6503024 นายทักษ์ดนัย ยศเสือ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
19 B6524302 นายวชิรวิชญ์ ปรือทอง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
20 B6503086 นายพีรวัฒน์ คมขำ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
21 B6503031 นายอนุชัย ภิรมย์ไกรภักดิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
22 B6524272 นายสุประดิษฐ์ เย็นรัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
23 B6535407 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณโกมลชัย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
24 B6502874 นายอนุวัตร เลิศไว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
25 B6502577 นางสาวกัญญารัตน์ คงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6523664 นางสาววนาลี นามวิเศษ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6502614 นางสาวรวงข้าวฟ่าง ทิพย์สันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6502669 นายวริทธิ์ธร จงอุ้มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6534110 นายณรัฐ ศรีจันทร์รัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6502676 นายภาคิน สินขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6521141 นายรัชชานนท์ ชุ่มสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6534127 นายณัฐภัทร เอื้องคำประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6502744 นายธนกร ดงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6502652 นายนิพพิชฌน์ พูลสวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6534196 นางสาวสุพรรษา พะธะนะ  FOOD TECHNOLOGY10
36 B6503543 นางสาวบุษยชาติ ชินศิริพันธุ์  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6503321 นางสาวสุชานันท์ นาดีด่านกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6521196 นางสาวป่านวดี เฮง  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6503291 นางสาวมณฑกานต์ แสนเจ๊ก  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6524364 นางสาวสุณิสา คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6503239 นางสาวเบญจมาศ สร้อยเพชร  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6503246 นางสาววรัญญา อุไรวรรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6521172 นางสาวบัณฑิตา นัยเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6503307 นางสาวสรัญญา จุฑาผาด  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6534226 นางสาวณัฐพร สละบาป  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6503574 นางสาวดวงกมล โพธิ์ใบ  FOOD TECHNOLOGY10
47 B6503345 นางสาวทักษิณา ทุยดอย  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6503314 นางสาวสรัสนันท์ โล้พิสาร  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6503727 นายอิทธิพล พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6503437 นายโรจนศักดิ์ แสนสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6503468 นายนัฐพล เข็มสุวรรณ  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6503369 นายปกรณ์ ธุระธรรม  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6503109 นางสาวกันตินันท์ พวงเกาะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.