รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
2 B6222338 นายภัทรศัย ทองแต้ม  Metallurgical Engineering
3 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
4 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering
5 B6209582 นายธีรวุฒิ เข็มลา  Agricultural and Food Engineering
6 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering
7 B6321321 นางสาวภัททิรา พงษ์นาคินทร์  Agricultural and Food Engineering
8 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
9 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING
10 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING
11 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  CERAMIC ENGINEERING
12 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
13 B6215064 นางสาวศิรประภา ชื่นจันทร์ดี  CERAMIC ENGINEERING
14 B6215484 นางสาวเบญจรัตน์ กำลังรัมย์  CERAMIC ENGINEERING
15 B6216160 นางสาววาริณี วรสาร  CERAMIC ENGINEERING
16 B6214876 นางสาวรุจิรา จันชุรัตน์  CERAMIC ENGINEERING
17 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING
18 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน  CERAMIC ENGINEERING
19 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING
20 B6209032 นายศุภโชค ศักดา  CERAMIC ENGINEERING
21 B6237998 นายกิตติศักดิ์ พวงมาลา  CERAMIC ENGINEERING
22 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
23 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE
24 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  Metallurgical Engineering
25 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering
26 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering
27 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering
28 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  Metallurgical Engineering
29 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering
30 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.