รายชื่อนศ.
รายวิชา539206 : MICROPROCESSOR AND INTERNET OF THING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
2 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
3 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
4 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
5 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
6 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
7 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  Electronic Engineering10
8 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
9 B6309626 นายธัญวัฒน์ สาครไทย  Electronic Engineering10
10 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
11 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
12 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
13 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
14 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
15 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
16 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
17 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
18 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
19 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
20 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
21 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering10
22 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
23 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
24 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
25 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
26 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
27 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
28 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
29 B6333300 นายสุรเสกข์ มีทะโจน  Electronic Engineering10
30 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering10
31 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
32 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
33 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
34 B6310974 นายบัณฑร ฉิมงาม  Electronic Engineering10
35 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.