รายชื่อนศ.
รายวิชา522381 : SAFETY IN TRANSPORTATION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6202804 นางสาวตติยา ศรีละบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.