รายชื่อนศ.
รายวิชา527350 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6208745 นางสาววรางคณา จ่ามีเคน  TCE10
2 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
3 B6238575 นางสาวสุภานันท์ ปุรันต์  TCE10
4 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE10
5 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE10
6 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
7 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
8 B6237806 นางสาวกิ่งพลอย ชูพงศ์  TCE10
9 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
10 B6213992 นางสาวชลธิชา เสือเด่น  TCE10
11 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
12 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
13 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
14 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  TCE10
15 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
16 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE10
17 B6238681 นายณัฐวัฒน์ รัตนานนท์เสถียร  TCE10
18 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
19 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
20 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE10
21 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
22 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
23 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
24 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  TCE10
25 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
26 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE10
27 B6219314 นายชนะชัย ถือธรรม  TCE10
28 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
29 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
30 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
31 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.