รายชื่อนศ.
รายวิชา523211 : DATABASE SYSTEMS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE10
2 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
3 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
4 B6300104 นางสาวรจนา วันทายุทธ์  CPE10
5 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
6 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
7 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
8 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
9 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
10 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
11 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE10
12 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
13 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
14 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
15 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
16 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
17 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
18 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
19 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
20 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
21 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
22 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
23 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
24 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
25 B6304508 นายนภัสกร กันทะ  CPE10
26 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
27 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
28 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE10
29 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
30 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
31 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
32 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
33 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
34 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
35 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.