รายชื่อนศ.
รายวิชา551241 : ENGLISH FOR ENGINEER I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6421595 นางสาวสุภาพร จันทร์ไทย  Mechatronics Engineering10
2 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
3 B6237899 นางสาวรังสิยา พินิจมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
4 B6336356 นายกานต์ชนก ชนกคุณ  PRECISION ENGINEERING10
5 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
6 B6337759 นางสาวจันทนิภา หลักบึง  PRECISION ENGINEERING10
7 B6336301 นางสาวอาทิตยา จันทร์เกษม  PRECISION ENGINEERING10
8 B6336707 นางสาวอชิรญา หอมพันนา  PRECISION ENGINEERING10
9 B6336745 นางสาวศศิกานต์ อินศร  PRECISION ENGINEERING10
10 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
11 B6237356 นายบุณยสิทธิ์ งามกระจาย  PRECISION ENGINEERING10
12 B6234225 นายณัฏธกร พลนาคู  PRECISION ENGINEERING10
13 B6336288 นายชยณัฐ ขุนอินทร์  PRECISION ENGINEERING10
14 B6337742 นายธีรยุทธ แสงพรม  PRECISION ENGINEERING10
15 B6237349 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  PRECISION ENGINEERING10
16 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
17 B6337674 นายชัยมงคล มะอาจเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
18 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
19 B6238995 นายกันตภณ ช่างยันต์  PRECISION ENGINEERING10
20 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering10
21 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering10
22 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering10
23 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering10
24 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  Mechatronics Engineering10
25 B6212148 นางสาวอรอนงค์ นุสรรัมย์  Mechatronics Engineering10
26 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
27 B6217488 นางสาวจันทวรรณ สิญญานันท์  Mechatronics Engineering10
28 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  Mechatronics Engineering10
29 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering10
30 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering10
31 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
32 B6223168 นายภูธเนศ ไชยศรี  Mechatronics Engineering10
33 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering10
34 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
35 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering10
36 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering10
37 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering10
38 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
39 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.