รายชื่อนศ.
รายวิชา551264 : INTERNET OF THING FOR MECHATRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6315290 นางสาวกมลภพ ทำนุ  Mechatronics Engineering
2 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering
3 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์  Mechatronics Engineering
4 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ  Mechatronics Engineering
5 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering
6 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย  Mechatronics Engineering
7 B6335281 นายพงศกร สถาวรินทร์  Mechatronics Engineering
8 B6235253 นายธนะศักดิ์ ชำนาญ  Mechatronics Engineering
9 B6315245 นายกฤตเมธ ภาษิต  Mechatronics Engineering
10 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ  Mechatronics Engineering
11 B6324117 นายไพรัช อภัยนอก  Mechatronics Engineering
12 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา  Mechatronics Engineering
13 B6324223 นายธนกฤต พรอัครพันธุ์  Mechatronics Engineering
14 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering
15 B6100780 นายพรหมรินทร์ เปรื่องกระโทก  Mechatronics Engineering
16 B6324216 นายกิตติโชค มาตย์วิเศษ  Mechatronics Engineering
17 B6330330 นายนที บุษรา  Mechatronics Engineering
18 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering
19 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering
20 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering
21 B6315085 นายพีระวิชญ์ เด่นประเสริฐ  Mechatronics Engineering
22 B6102449 นางสาวรัชนีกร เจริญรัมย์  Mechatronics Engineering
23 B6101671 นางสาวชุลีพร ฟักคำ  Mechatronics Engineering
24 B6101251 นางสาวสร้อยทิพย์ ชายสะแกราช  Mechatronics Engineering
25 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์  Mechatronics Engineering
26 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering
27 B6101206 นางสาวณัฏฐญาณ์ เจริญทนัง  Mechatronics Engineering
28 B6212308 นางสาวประภัสสร กาคำ  Mechatronics Engineering
29 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering
30 B6203603 นายวงศธร ไพเกาะ  Mechatronics Engineering
31 B6102104 นายธนัช จันทร์บุญ  Mechatronics Engineering
32 B6102043 นายภูมินทร์ ขาวภา  Mechatronics Engineering
33 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering
34 B6101220 นายธนกฤต ฉิมราช  Mechatronics Engineering
35 B6102272 นายเอกรัตน์ พิลายนต์  Mechatronics Engineering
36 B6237738 นายทศพร เชื้อกลางใหญ่  Mechatronics Engineering
37 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
38 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering
39 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering
40 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering
41 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering
42 B6101442 นายกิตติศักดิ์ น้ำเพชร  Mechatronics Engineering
43 B6315139 นางสาวนิตยตา นีกระโทก  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.